Lerarenstaking: basisscholen dicht

5 okt.- Leraren op basisscholen staken vandaag de hele dag. De onderwijsvakbonden AOB en CNV hebben alle juffen en meesters opgeroepen  zich aan te sluiten bij de staking, Inzet van de staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk voor basisschoolleraren.Ouders van leerlingen in het basisonderwijs moeten zelf voor opvang van hun kinderen zorgen. De PO Raad, de grootste koepelorganisatie van schoolbesturen, adviseert ouders om hun kinderen thuis te houden. 

 

Leraren nemen geen genoegen met uitgelekt voornemen 500 miljoen euro

5 okt.-Het ex­tra geld dat het nieu­we ka­bi­net uit­trekt om de werk­druk te ver­lich­ten op ba­sis­scho­len is te wei­nig, vin­den ac­tie­voe­ren­de on­der­wijs­or­ga­ni­sa­ties CNV en AOB. De sta­king gaat van­daag dan ook ge­woon door.
Gis­ter­avond lek­te uit dat het nieu­we ka­bi­net nog eens 500 mil­joen euro uit­trekt om de werk­druk in het ba­sis­on­der­wijs te ver­lich­ten. Dat be­drag komt bo­ven­op de eer­der be­loof­de 270 mil­joen euro om sa­la­ris­sen te kun­nen ver­ho­gen. De­bon­den ei­sen 1,4 mil­jard euro.

"Eerst zien en dan ge­lo­ven", re­a­geert een woord­voer­ster van de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond (AOb) op het hal­ve mil­jard ex­tra. „En als het klopt, dan vin­den wij het nog niet ge­noeg.” Naar ver­wach­ting ko­men van­daag zo’n 30.000 sta­ken­de ba­sis­school­le­ra­ren bij­een in het Haag­se Zui­der­park.

De bon­den ver­wach­ten dat 90 pro­cent van de 6500 Ne­der­land­se ba­sis­scho­len van­daag dicht blijft. De mees­ters en juf­fen pro­tes­te­ren te­gen de lage sa­la­ris­sen en hoge werk­druk. Een kwart van hen loopt rond met burn-out klach­ten. Dat is meer dan in elke an­de­re be­roeps­groep. Als het ver­lang­de geld er niet komt, wacht mo­ge­lijk een vol­gen­de sta­king in no­vem­ber. Het geld moet de werk­druk ver­min­de­ren door bij­voor­beeld on­der­wijs­as­sis­ten­ten te kun­nen aan­ne­men. Daar­naast moet het be­roep door een stij­ging van de sa­la­ris­sen weer aan­trek­ke­lij­ker wor­den, zo zeg­gen de bon­den.

Om de sa­la­ris­sen van ba­sis­school­leer­krach­ten ge­lijk te trek­ken met het loon van col­le­ga's op de mid­del­ba­re school, zou al­leen al 900 mil­joen euro no­dig zijn. Ou­ders ne­men van­daag nood­ge­dwon­gen een vrije dag op, be­ta­len voor ex­tra kin­der­op­vang, wer­ken van­uit huis of vra­gen opa en oma om te hel­pen. Toch steunt het over­gro­te deel van de ou­ders de ac­tie, vol­gens een pei­ling van Ou­ders & On­der­wijs. Maar liefst 83 pro­cent van hen be­grijpt waar­om de le­ra­ren sta­ken. Bron Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]