Lerarenstaking: basisscholen dicht

5 okt.- Leraren op basisscholen staken vandaag de hele dag. De onderwijsvakbonden AOB en CNV hebben alle juffen en meesters opgeroepen  zich aan te sluiten bij de staking, Inzet van de staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk voor basisschoolleraren.Ouders van leerlingen in het basisonderwijs moeten zelf voor opvang van hun kinderen zorgen. De PO Raad, de grootste koepelorganisatie van schoolbesturen, adviseert ouders om hun kinderen thuis te houden. 

 

Leraren nemen geen genoegen met uitgelekt voornemen 500 miljoen euro

5 okt.-Het ex­tra geld dat het nieu­we ka­bi­net uit­trekt om de werk­druk te ver­lich­ten op ba­sis­scho­len is te wei­nig, vin­den ac­tie­voe­ren­de on­der­wijs­or­ga­ni­sa­ties CNV en AOB. De sta­king gaat van­daag dan ook ge­woon door.
Gis­ter­avond lek­te uit dat het nieu­we ka­bi­net nog eens 500 mil­joen euro uit­trekt om de werk­druk in het ba­sis­on­der­wijs te ver­lich­ten. Dat be­drag komt bo­ven­op de eer­der be­loof­de 270 mil­joen euro om sa­la­ris­sen te kun­nen ver­ho­gen. De­bon­den ei­sen 1,4 mil­jard euro.

"Eerst zien en dan ge­lo­ven", re­a­geert een woord­voer­ster van de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond (AOb) op het hal­ve mil­jard ex­tra. „En als het klopt, dan vin­den wij het nog niet ge­noeg.” Naar ver­wach­ting ko­men van­daag zo’n 30.000 sta­ken­de ba­sis­school­le­ra­ren bij­een in het Haag­se Zui­der­park.

De bon­den ver­wach­ten dat 90 pro­cent van de 6500 Ne­der­land­se ba­sis­scho­len van­daag dicht blijft. De mees­ters en juf­fen pro­tes­te­ren te­gen de lage sa­la­ris­sen en hoge werk­druk. Een kwart van hen loopt rond met burn-out klach­ten. Dat is meer dan in elke an­de­re be­roeps­groep. Als het ver­lang­de geld er niet komt, wacht mo­ge­lijk een vol­gen­de sta­king in no­vem­ber. Het geld moet de werk­druk ver­min­de­ren door bij­voor­beeld on­der­wijs­as­sis­ten­ten te kun­nen aan­ne­men. Daar­naast moet het be­roep door een stij­ging van de sa­la­ris­sen weer aan­trek­ke­lij­ker wor­den, zo zeg­gen de bon­den.

Om de sa­la­ris­sen van ba­sis­school­leer­krach­ten ge­lijk te trek­ken met het loon van col­le­ga's op de mid­del­ba­re school, zou al­leen al 900 mil­joen euro no­dig zijn. Ou­ders ne­men van­daag nood­ge­dwon­gen een vrije dag op, be­ta­len voor ex­tra kin­der­op­vang, wer­ken van­uit huis of vra­gen opa en oma om te hel­pen. Toch steunt het over­gro­te deel van de ou­ders de ac­tie, vol­gens een pei­ling van Ou­ders & On­der­wijs. Maar liefst 83 pro­cent van hen be­grijpt waar­om de le­ra­ren sta­ken. Bron Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]