Kritiek op wietproef Hilversum: VVD, CChristenUnie en CDA vinden dat Pieter Broertjes te snel zijn vinger opsteekt

30 okt.- Niet ie­der­een is te spre­ken over het feit dat de ge­meen­te Hil­ver­sum zich heeft aan­ge­meld als proef­ge­meen­te voor le­ga­le wiet­teelt.
VVD, CDA en Chris­tenU­nie Hil­ver­sum vin­den dat bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes te vroeg zijn vin­ger heeft op­ge­sto­ken door Hil­ver­sum aan te mel­den als proef­ge­bied voor ge­re­gu­leer­de wiet­teelt. ,,De raad is niet ge­kend in het be­sluit om Hil­ver­sum aan te mel­den, ter­wijl ver­schil­len­de frac­ties aan­ge­ven be­den­kin­gen te heb­ben.’’

De drie par­tij­en heb­ben raads­vra­gen in­ge­diend om te ach­ter­ha­len of Broer­tjes niet zijn boek­je te bui­ten is ge­gaan. Het niet raad­ple­gen van de raad weegt voor de par­tij­en zwaar. Bo­ven­dien wil­len zij we­ten of over­last door il­le­ga­le wiet­teelt aan­lei­ding geeft om Hil­ver­sum als één van de maxi­maal tien proef­ge­meen­ten in Ne­der­land op te ge­ven. Ten slot­te wil­len ze we­ten of Hil­ver­sum con­tact heeft ge­had over de aan­mel­ding met an­de­re ge­meen­ten waar over­last na­druk­ke­lijk aan de orde is.

De drie par­tij­en scher­men met zor­gen van cof­fee­shop­hou­ders over de proef, ter­wijl Broer­tjes be­weert dat de aan­mel­ding naar aan­lei­ding van over­leg met hen tot stand is ge­ko­men. ,,Er zijn zor­gen over de kwa­li­teit van het aan­bod en het feit dat niet lan­ger bui­ten­land­se wiet­pro­duc­ten kun­nen wor­den ge­le­verd. De angst be­staat dat klan­ten ver­trek­ken naar an­de­re ge­meen­ten.’’ De ver­wach­ting is dat het nog maan­den duurt voor­dat in Den Haag wordt be­slo­ten wel­ke ge­meen­ten deel­ne­men aan de proef.

Een­heids­wor­sten

Woord­voer­der Pe­ter Samsom be­ves­tigt na­mens acht Hil­ver­sum­se cof­fee­shops dat er ge­sprek­ken met Broer­tjes zijn ge­voerd over le­ga­le wiet­teelt. ,,Dat was al in een eer­der sta­di­um, toen heb­ben wij aan­ge­ge­ven niet af­wij­zend te­gen­over zo’n proef te staan.’’ Vol­gens Samsom moet er nog wel goed wor­den ge­spro­ken als blijkt dat Hil­ver­sum daad­wer­ke­lijk een van de proef­ge­meen­ten wordt. ,,Dan zijn er nog wel zor­gen en vra­gen die moe­ten wor­den weg­ge­no­men. Dat heeft on­der meer met te kwe­ken wiet­soor­ten te ma­ken, we wil­len geen een­heids­wor­sten wor­den.’’ Dat er ver­schil moet blij­ven tus­sen cof­fee­shops en wiet­soor­ten heeft vol­gens de woord­voer­der te ma­ken met uit­stra­ling. ,,Ie­de­re cof­fee­shop heeft zijn ei­gen klan­ten­kring. Maar het is nog te vroeg om over de­tails te pra­ten.’’ Bron: Gooi en Eemlander




Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5,5°Cwo
5,5°Cdo
4,5°Cvr
3°Cza

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]