Kritiek op wietproef Hilversum: VVD, CChristenUnie en CDA vinden dat Pieter Broertjes te snel zijn vinger opsteekt

30 okt.- Niet ie­der­een is te spre­ken over het feit dat de ge­meen­te Hil­ver­sum zich heeft aan­ge­meld als proef­ge­meen­te voor le­ga­le wiet­teelt.
VVD, CDA en Chris­tenU­nie Hil­ver­sum vin­den dat bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes te vroeg zijn vin­ger heeft op­ge­sto­ken door Hil­ver­sum aan te mel­den als proef­ge­bied voor ge­re­gu­leer­de wiet­teelt. ,,De raad is niet ge­kend in het be­sluit om Hil­ver­sum aan te mel­den, ter­wijl ver­schil­len­de frac­ties aan­ge­ven be­den­kin­gen te heb­ben.’’

De drie par­tij­en heb­ben raads­vra­gen in­ge­diend om te ach­ter­ha­len of Broer­tjes niet zijn boek­je te bui­ten is ge­gaan. Het niet raad­ple­gen van de raad weegt voor de par­tij­en zwaar. Bo­ven­dien wil­len zij we­ten of over­last door il­le­ga­le wiet­teelt aan­lei­ding geeft om Hil­ver­sum als één van de maxi­maal tien proef­ge­meen­ten in Ne­der­land op te ge­ven. Ten slot­te wil­len ze we­ten of Hil­ver­sum con­tact heeft ge­had over de aan­mel­ding met an­de­re ge­meen­ten waar over­last na­druk­ke­lijk aan de orde is.

De drie par­tij­en scher­men met zor­gen van cof­fee­shop­hou­ders over de proef, ter­wijl Broer­tjes be­weert dat de aan­mel­ding naar aan­lei­ding van over­leg met hen tot stand is ge­ko­men. ,,Er zijn zor­gen over de kwa­li­teit van het aan­bod en het feit dat niet lan­ger bui­ten­land­se wiet­pro­duc­ten kun­nen wor­den ge­le­verd. De angst be­staat dat klan­ten ver­trek­ken naar an­de­re ge­meen­ten.’’ De ver­wach­ting is dat het nog maan­den duurt voor­dat in Den Haag wordt be­slo­ten wel­ke ge­meen­ten deel­ne­men aan de proef.

Een­heids­wor­sten

Woord­voer­der Pe­ter Samsom be­ves­tigt na­mens acht Hil­ver­sum­se cof­fee­shops dat er ge­sprek­ken met Broer­tjes zijn ge­voerd over le­ga­le wiet­teelt. ,,Dat was al in een eer­der sta­di­um, toen heb­ben wij aan­ge­ge­ven niet af­wij­zend te­gen­over zo’n proef te staan.’’ Vol­gens Samsom moet er nog wel goed wor­den ge­spro­ken als blijkt dat Hil­ver­sum daad­wer­ke­lijk een van de proef­ge­meen­ten wordt. ,,Dan zijn er nog wel zor­gen en vra­gen die moe­ten wor­den weg­ge­no­men. Dat heeft on­der meer met te kwe­ken wiet­soor­ten te ma­ken, we wil­len geen een­heids­wor­sten wor­den.’’ Dat er ver­schil moet blij­ven tus­sen cof­fee­shops en wiet­soor­ten heeft vol­gens de woord­voer­der te ma­ken met uit­stra­ling. ,,Ie­de­re cof­fee­shop heeft zijn ei­gen klan­ten­kring. Maar het is nog te vroeg om over de­tails te pra­ten.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]