Kreet HLIVERSUM zorgt voor irritatie en humor

6 sept.- Nog voor de nieu­we mar­ke­ting­cam­pag­ne voor Hil­ver­sum goed en wel is ge­lan­ceerd re­gent het kri­ti­sche, grap­pi­ge en ver­ont­waar­dig­de re­ac­ties.
De be­wus­te spel­fout 'H­li­ver­sum' roept ir­ri­ta­tie op, blijk uit re­ac­ties op so­ci­a­le me­dia. Het doel van ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal is om met de spel­fout te ver­wij­zen naar 'li­ve', een knip­oog naar Hil­ver­sum als me­dia­stad. Bo­ven­dien wordt met dat woord de zin ’we live he­re' ge­vormd, daar­door moe­ten ook Hil­ver­sum­mers zich on­der­deel van de cam­pag­ne voe­len. Dat lijkt nog niet te luk­ken. Uit re­ac­ties blijkt dat de slo­gan zorgt voor woe­de, cre­a­tie­ve va­ri­an­ten, ori­gi­ne­le grap­pen en voor­al voor heel veel aan­dacht.

Twit­te­raars

Zo zijn som­mi­ge twit­te­raars boos dat er een be­taald cam­pag­ne­team moei­te heeft ge­daan voor ’dit ka­ri­ge re­sul­taat'. „Het kost wat, maar dan heb je ook niks", re­a­geert Hil­ver­sum­mer Ed­win van Wijk. Ook SP-raads­lid Pier­re van Rooden re­a­geert te­leur­ge­steld. „Dit is echt de slecht­ste slo­gan ooit.” An­de­re re­ac­ties zijn voor­al erg grap­pig. 'H­li­ver­sum 3 be­stond nog niet' en ’wij wil­len deze slo­gan hlie­ver niet'. Volks­krant-co­lum­nis­te Syl­via Wit­te­man grijpt de ge­le­gen­heid aan om ook an­de­re Ne­der­land­se plaat­sen aan ’een slech­te slo­gan' te hel­pen. „Ik weet nog een leu­ke voor de Zeeuw­se stad Goes: any­thing Goes.”

Ir­ri­ta­tie

Eme­ri­tus hoog­le­raar re­gi­o­na­le en ste­de­lij­ke eco­no­mie Frans Boe­ke­ma van de Uni­ver­si­teit Til­burg snapt niet dat de ge­meen­te Hil­ver­sum voor deze slo­gan kiest. „Ik vraag me af of het voor ie­der­een dui­de­lijk is wat de be­den­kers met de ver­schrij­ving be­doe­len. Het trekt de aan­dacht, maar ik denk dat het ook voor veel ir­ri­ta­tie zorgt.” Boe­ke­ma be­twij­felt of deze kreet in­der­daad zorgt voor trot­se­re Hil­ver­sum­mers en meer be­zoe­kers. „Dat blijkt zon­der uit­leg niet uit de slo­gan, dan moet je je af­vra­gen of het zin­vol is om er veel geld in te pom­pen.” De eme­ri­tus hoog­le­raar vindt dat de ge­meen­te Hil­ver­sum een enor­me kans laat lig­gen. "Tij­dens le­zin­gen roem ik al­tijd de oude slo­gan 'Hil­ver­sum goed be­ke­ken'. Een krach­ti­ge en suc­ces­vol­le ver­wij­zing naar de om­roe­pen.” Vol­gens Boe­ke­ma is die kreet ook pri­ma te com­bi­ne­ren met goed be­zoch­te so­ci­a­le me­dia. „Dan is het jam­mer dat er elke keer een nieuw ge­meen­te­be­stuur komt met een nieuw plan. Ze had­den be­ter voor de oude slo­gan kun­nen gaan.” Ove­ri­gens vindt Boe­ke­ma dat ci­ty­mar­ke­ting, mits goed toe­ge­past, wel de­ge­lijk nut­tig kan zijn. „Als de doe­len maar dui­de­lijk en meet­baar zijn ge­for­mu­leerd. Som­mi­ge suc­ces­vol­le cam­pag­nes le­ve­ren bij­voor­beeld veel geld op.” Zo prijst Boe­ke­ma cam­pag­nes als ’er gaat niets bo­ven Gro­nin­gen' en 'Iam­ster­dam'.

Aan­dacht

Wet­hou­der Wi­mar Jae­ger stond aan de ba­sis van de ont­wik­ke­ling van 'H­li­ver­sum'. Hij is ze­ker niet on­te­vre­den over de enor­me aan­dacht voor de cam­pag­ne de af­ge­lo­pen da­gen. „Het be­gon met ne­ga­tie­ve re­ac­ties, maar daar­na wa­ren ze voor­al en grap­pig en zelfs po­si­tief.”

Jae­ger is blij dat er veel wordt ge­spro­ken over het nieu­we merk van de me­dia­stad. „Het le­ver­de al 1200 tweets op en daar­mee ston­den we di­rect in de top drie van meest be­spro­ken on­der­wer­pen.”

Vol­gens Jae­ger heeft de cam­pag­ne en de ont­wik­ke­ling daar­van tot nog toe zo’n 50.000 euro ge­kost.
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]