Kreet HLIVERSUM zorgt voor irritatie en humor

6 sept.- Nog voor de nieu­we mar­ke­ting­cam­pag­ne voor Hil­ver­sum goed en wel is ge­lan­ceerd re­gent het kri­ti­sche, grap­pi­ge en ver­ont­waar­dig­de re­ac­ties.
De be­wus­te spel­fout 'H­li­ver­sum' roept ir­ri­ta­tie op, blijk uit re­ac­ties op so­ci­a­le me­dia. Het doel van ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal is om met de spel­fout te ver­wij­zen naar 'li­ve', een knip­oog naar Hil­ver­sum als me­dia­stad. Bo­ven­dien wordt met dat woord de zin ’we live he­re' ge­vormd, daar­door moe­ten ook Hil­ver­sum­mers zich on­der­deel van de cam­pag­ne voe­len. Dat lijkt nog niet te luk­ken. Uit re­ac­ties blijkt dat de slo­gan zorgt voor woe­de, cre­a­tie­ve va­ri­an­ten, ori­gi­ne­le grap­pen en voor­al voor heel veel aan­dacht.

Twit­te­raars

Zo zijn som­mi­ge twit­te­raars boos dat er een be­taald cam­pag­ne­team moei­te heeft ge­daan voor ’dit ka­ri­ge re­sul­taat'. „Het kost wat, maar dan heb je ook niks", re­a­geert Hil­ver­sum­mer Ed­win van Wijk. Ook SP-raads­lid Pier­re van Rooden re­a­geert te­leur­ge­steld. „Dit is echt de slecht­ste slo­gan ooit.” An­de­re re­ac­ties zijn voor­al erg grap­pig. 'H­li­ver­sum 3 be­stond nog niet' en ’wij wil­len deze slo­gan hlie­ver niet'. Volks­krant-co­lum­nis­te Syl­via Wit­te­man grijpt de ge­le­gen­heid aan om ook an­de­re Ne­der­land­se plaat­sen aan ’een slech­te slo­gan' te hel­pen. „Ik weet nog een leu­ke voor de Zeeuw­se stad Goes: any­thing Goes.”

Ir­ri­ta­tie

Eme­ri­tus hoog­le­raar re­gi­o­na­le en ste­de­lij­ke eco­no­mie Frans Boe­ke­ma van de Uni­ver­si­teit Til­burg snapt niet dat de ge­meen­te Hil­ver­sum voor deze slo­gan kiest. „Ik vraag me af of het voor ie­der­een dui­de­lijk is wat de be­den­kers met de ver­schrij­ving be­doe­len. Het trekt de aan­dacht, maar ik denk dat het ook voor veel ir­ri­ta­tie zorgt.” Boe­ke­ma be­twij­felt of deze kreet in­der­daad zorgt voor trot­se­re Hil­ver­sum­mers en meer be­zoe­kers. „Dat blijkt zon­der uit­leg niet uit de slo­gan, dan moet je je af­vra­gen of het zin­vol is om er veel geld in te pom­pen.” De eme­ri­tus hoog­le­raar vindt dat de ge­meen­te Hil­ver­sum een enor­me kans laat lig­gen. "Tij­dens le­zin­gen roem ik al­tijd de oude slo­gan 'Hil­ver­sum goed be­ke­ken'. Een krach­ti­ge en suc­ces­vol­le ver­wij­zing naar de om­roe­pen.” Vol­gens Boe­ke­ma is die kreet ook pri­ma te com­bi­ne­ren met goed be­zoch­te so­ci­a­le me­dia. „Dan is het jam­mer dat er elke keer een nieuw ge­meen­te­be­stuur komt met een nieuw plan. Ze had­den be­ter voor de oude slo­gan kun­nen gaan.” Ove­ri­gens vindt Boe­ke­ma dat ci­ty­mar­ke­ting, mits goed toe­ge­past, wel de­ge­lijk nut­tig kan zijn. „Als de doe­len maar dui­de­lijk en meet­baar zijn ge­for­mu­leerd. Som­mi­ge suc­ces­vol­le cam­pag­nes le­ve­ren bij­voor­beeld veel geld op.” Zo prijst Boe­ke­ma cam­pag­nes als ’er gaat niets bo­ven Gro­nin­gen' en 'Iam­ster­dam'.

Aan­dacht

Wet­hou­der Wi­mar Jae­ger stond aan de ba­sis van de ont­wik­ke­ling van 'H­li­ver­sum'. Hij is ze­ker niet on­te­vre­den over de enor­me aan­dacht voor de cam­pag­ne de af­ge­lo­pen da­gen. „Het be­gon met ne­ga­tie­ve re­ac­ties, maar daar­na wa­ren ze voor­al en grap­pig en zelfs po­si­tief.”

Jae­ger is blij dat er veel wordt ge­spro­ken over het nieu­we merk van de me­dia­stad. „Het le­ver­de al 1200 tweets op en daar­mee ston­den we di­rect in de top drie van meest be­spro­ken on­der­wer­pen.”

Vol­gens Jae­ger heeft de cam­pag­ne en de ont­wik­ke­ling daar­van tot nog toe zo’n 50.000 euro ge­kost.
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]