Konden egels maar vliegen

31 okt.- Dat het een wild dier is, is niet het eerste wat in ons opkomt als we een egel zien. Zich handhaven in een steeds meer verstedelijkt Gooi, blijkt moeilijk. Hoe kunnen we de egel helpen de 21e eeuw te overleven? Sandra Hermann van het kattencafé in Hilversum en Jenny Kleve van de egelopvang in Huizen roepen op meer rekening te houden met de egel, die ook meer gemeen heeft met katten dan men denkt. Met tips waarop te letten.

Konden egels maar vliegenElke tien jaar hal­veert de egel­po­pu­la­tie. ,,Egels zijn 'wild­li­fe', dat van ouds­her leeft in de steeds meer ver­ste­de­lij­ken­de om­ge­ving. Alle klei­ne zoog­die­ren heb­ben het moei­lijk, maar als er geen egels meer zijn zou dat vre­se­lijk we­zen. De egel is een pre­his­to­risch dier, dat is toch niet in de 21e eeuw ge­ko­men om uit­ge­moord te wor­den? La­ten we er geen ko­ren­wolf van ma­ken.’’
Jen­ny Kle­ve van de Egel­op­vang in Hui­zen is het hart­gron­dig eens met San­dra Her­mann uit Hil­ver­sum, die de nood­klok luidt over de vele dood­ge­re­den egels in haar om­ge­ving. ,,Haar ver­haal klopt, dat de le­vens­ruim­te voor de egels al­leen maar min­der aan het wor­den is. Het Gooi is een vrij ste­de­lijk ge­bied, waar de egel meer en meer te kam­pen krijgt met ver­an­de­ren­de le­vens­om­stan­dig­he­den'', zegt Kle­ve. En dat be­te­kent dat het er niet flo­ris­san­ter op wordt voor de on­danks hun prik­ken­de 'vacht' toch aai­ba­re en aan­doen­lij­ke bol­le­tjes die we al­le­maal wel eens in de tuin heb­ben zien schui­fe­len.

,,Schui­fe­len? Ja, dat is het beeld dat je hebt van de egels. Maar weet je dat ze ook heel goed kun­nen zwem­men? En re­de­lijk hard lo­pen? Moe­der egel pakt dan het jong in haar bek en net als een oude Citroën DS pompt ze zich dan om­hoog, om een flin­ke vaart te kun­nen ma­ken.’’ Waar­om wor­den ze dan zo snel plat­ge­re­den? ,,Dat komt om­dat jon­ge die­ren nog niet ge­wend zijn aan ver­keer. Een egel loopt zijn neus ach­ter­na en heeft om­dat ze le­ven in nacht en sche­me­ring slecht zicht.’’

Ka­da­vers

Dat egels dood­ge­re­den wor­den is een pro­bleem, zij het dat het op plaats twee van de doods­oor­za­ken staat. ,,Op plek één staat gif. Egels rui­men alle ka­da­vers op, van vo­gels, mui­zen, rat­ten. Ze eten zie­ke mui­zen. Oprui­mers van de na­tuur krij­gen veel gif bin­nen, te veel.’’

Kle­ve zit al twin­tig jaar ’in de egels' en zij was in die tijd be­trok­ken bij twee on­der­zoe­ken naar de egel­stand in ons land. ,,De re­sul­ta­ten daar­van ge­voegd bij een eer­der on­der­zoek toon­den aan de hand van ge­von­den dode egels aan, dat de po­pu­la­tie elke tien jaar hal­veert. ,,Vroe­ger kre­gen we van die prach­ti­ge egels bin­nen in de op­vang, van vijf, zes jaar oud. Een egel kon toen ge­rust acht of ne­gen jaar wor­den. Nu wor­den ze niet ou­der dan drie jaar.’’

Te­gen de tijd dat ze er­va­ring op zou­den heb­ben kun­nen doen in het ver­keer, zijn ze dus al plat­ge­re­den. ,,De mode dat de tuin te­gen­woor­dig net­jes, on­der­houds­vrien­de­lijk en op­ge­ruimd moet zijn, helpt ook niet. Be­plan­ting wordt ver­van­gen door be­stra­ting, over­al ko­men schut­tin­gen en ver­wil­de­ring krijgt geen kans.’’ De ha­bi­tat van egels wordt daar­door ver­kleind. Ook gaat hun ge­zond­heid ach­ter­uit. Niet al­leen door gif, maar ook door­dat met ver­dwij­nen van de di­ver­si­teit aan wil­de plan­ten er min­der in­sec­ten zijn. ,,Wan­neer zie je nog een ke­ver? Vroe­ger kon je niet in het bos lo­pen, of je zag ze. Bij­voor­beeld op hun rug spar­te­len. In schild­jes van ke­vers zit ont­wor­mings­mid­del voor egels. Nu er min­der ke­vers zijn, leidt dat tot een toe­na­me van de wor­men­in­fec­ties bij egels en ach­ter­uit­gang van hun ge­bitjes.’’

Is de egel nog wel te red­den? In de ogen van Jen­ny Kle­ve zeer ze­ker. ,,Er is ook een op­ti­mi­ti­sche kant aan het ver­haal. Maar dat be­te­kent wel dat men­sen zich be­wust moe­ten wor­den van een aan­tal za­ken.’’ De voor­lich­ting van de egel­op­vang is daar op ge­richt. ,,We moe­ten er net zo ge­wend aan ra­ken dat we voor egels moe­ten zor­gen als voor vo­gels. Je wil niet we­ten hoe­veel dui­zen­den ki­lo's voer er we­ke­lijks voor vo­gels wordt ver­kocht. Egels heb­ben ook voer no­dig. En een be­schut­te plek. Het na­deel van egels is dat ze niet kun­nen vlie­gen, maar lo­pen.’’

Egel­huis

Als egels kon­den vlie­gen, kon­den ze hun voed­sel­bron­nen mak­ke­lij­ker be­rei­ken en ont­moet­ten ze niet de hin­der­nis­sen die ze nu te­gen­ko­men: schut­tin­gen en druk­ke stra­ten. Om­dat ze aan de grond ge­kluis­terd zijn, helpt het als men­sen hun tui­nen egel­vrien­de­lijk ma­ken. Hoe ziet zo’n egel­vrien­de­lij­ke tuin er­uit? Kle­ve: ,,Met diep on­der dich­te bos­jes een be­schut­te plek voor een egel­huis. Kijk bij ons op de web­si­te hoe dat moet. Zet het niet in het zicht en laat egel­ge­zin­ne­tjes met rust. Een voe­der­plek mag wel in het zicht, bij een tuin­lamp kan ook, trek­ken ze zich niets van aan. En dan kun je van­uit huis ze lek­ker zien rond­schar­re­len en eten.’’ Egels vin­den kat­ten­voer lek­ker. ,,Geef ze geen melk. Het is een ab­so­lu­te vlees­eter, qua fy­si­o­lo­gie zit de egel in de buurt van de kat. Ze eten kat­ten­brok­jes en blik­voer. Ze hou­den ook van vis. Wij ge­ven ze wel blik­voer met zalm. Egel­voer be­staat ook, het is een meng­sel van vlees, vis en in­sec­ten.’’

Pak geen egels op en pro­beer ze ook niet zelf groot te bren­gen, zegt Kle­ve. ,,Het mag niet, want het is een be­scherm­de dier­soort, maar het is ook niet ver­stan­dig om­dat ze in de op­vang spe­ci­aal voer krij­gen en wor­den on­der­zocht.’’ In sep­tem­ber, ok­to­ber en no­vem­ber krijgt de egel­op­vang in Hui­zen zes­hon­derd van de jaar­lijk­se acht­hon­derd egels bin­nen. Na te zijn op­ge­van­gen en aan­ge­sterkt gaan ze te­rug de na­tuur in. ,,We heb­ben uit­wen­tui­nen, daar bren­gen ze hun win­ter­slaap door, en uit­zet­tui­nen, waar de die­ren in april/­mei heen­gaan.’’ De egel­op­vang brengt ze weg door het hele land.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
11°Cma
11°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]