Kans op claim andere kunstgrasleverancier klein

6 okt.- De aan­leg van de twee kunst­gras­voet­bal­vel­den bij BVV was 'aan­be­ste­dings­plich­tig' voor grond­ei­ge­naar ge­meen­te Bla­ri­cum, maar te­ge­lij­ker­tijd werd kans op een claim klein ge­acht door ad­vi­se­rend ad­vo­ca­ten­kan­toor Stib­be. Dit blijkt uit de stuk­ken uit 2016 waar­van de Bla­ri­cum­se ge­meen­te­raad de ge­heim­hou­ding, uit­ein­de­lijk, heeft op­ge­he­ven.
Het waar­om van ruim een jaar lang ge­heim­zin­nig­heid? Dat staat in een amb­te­lijk memo van 29 no­vem­ber 2016 aan het Bla­ri­cum­se col­le­ge. ’Het nu open­baar ma­ken van de memo 3-8-2016 zou een open uit­no­di­ging kun­nen zijn voor der­de par­tij­en om als­nog te pro­ce­de­ren te­gen BVV of de ge­meen­te Bla­ri­cum. Het za­ke­lijk en maat­schap­pe­lijk be­lang van de ge­meen­te en BVV wordt daar op geen en­ke­le wij­ze mee ge­diend'.

On­lees­baar

De naam van de amb­te­naar is in de stuk­ken on­lees­baar ge­maakt. Zijn memo van 3 au­gus­tus 2016 aan b en w laat aan dui­de­lijk­heid niets te wen­sen over. Hier en­ke­le re­le­van­te pas­sa­ges.

'Kort na de raads­ver­ga­de­ring van 31 mei 2016 heeft BVV zelf op­dracht ge­ge­ven tot de aan­leg van de 2 vel­den. Daar­over heeft het col­le­ge BVV geïn­for­meerd dat voor ei­gen re­ke­ning en ri­si­co deed. Vrij­wel te­ge­lij­ker­tijd liep het ad­vies­tra­ject met Stib­be. Stib­be heeft op enig mo­ment toe­ge­licht dat zij van me­ning zijn dat deze wer­ken voor de ge­meen­te on­der­hands aan­be­ste­dings­plich­tig wa­ren, maar dat dat te­ge­lij­ker­tijd ei­gen­lijk geen re­a­lis­ti­sche re­a­lis­ti­sche op­tie meer was, aan­ge­zien de aan­leg al lang en breed in gang was ge­zet. Te­vens is toen aan­ge­ge­ven dat de kans op een claim van­uit een an­de­re le­ve­ran­cier klein was’.

600.000 euro

'S­tib­be en de in­ko­per(van de kunst­gras­vel­den, red.) heb­ben bei­den aan­ge­ge­ven dat het hier een unie­ke si­tu­a­tie be­treft, zo­dat niet met ze­ker­heid valt te zeg­gen dat deze gang van za­ken ach­ter­af als recht­ma­tig wordt aan­ge­merkt. Zij heb­ben ver­vol­gens ge­ad­vi­seerd(aan het col­le­ge, red) om geen be­moei­e­nis te heb­ben met de werk­zaam­he­den, zo­dat de bij­dra­ge van 600.000 euro kan wor­den be­schouwd als een sub­si­die­bij­dra­ge van de ge­meen­te in de aan­leg van de vel­den. Met als uit­druk­ke­lij­ke voor­waar­de dat BVV ook zou over­gaan tot een in­grij­pen­de re­no­va­tie van de kleed­ka­mers. Bij dit al­les moet in ogen­schouw wor­den ge­no­men dat stil­leg­ging van de werk­zaam­he­den van­we­ge de aan­be­ste­dings­re­gels nau­we­lijks een reële op­tie zou zijn ge­weest. BVV was op het mo­ment van aan­leg nog geen over­een­komst met de ge­meen­te aan­ge­gaan en was als huur­der ei­gen­stan­dig be­zig met een ver­be­te­ring van het ge­huur­de. Of voor­af­gaan­de toe­stem­ming hier­voor no­dig was, staat niet vast. Stil­leg­ging zou BV heb­ben ge­du­peerd in haar re­la­tie met de fir­ma Cee­len(de aan­leg­ger van de vel­den bij BVV, red.). Kort­om, de ge­meen­te zou een ri­si­co heb­ben ge­no­men om een an­der ri­si­co voor te zijn dat wel­licht he­le­maal niet zou wor­den ver­we­zen­lijkt.’

On­te­vre­den

Ver­der wordt op­ge­merkt dat vol­gens Stib­be de zes ton 'geen on­o­ver­ko­me­lijk ob­sta­kel vormt' bij de vraag of hier spra­ke is (on­ge­oor­loof­de) staats­steun. Wel stipt de ju­ri­disch ad­vi­seur het ri­si­co aan dat 'an­de­re (on­te­vre­den) sport­club­s' een be­roep doen op het ge­lijk­heids­be­gin­sel en naar de Au­to­ri­teit fi­nan­ciële mark­ten stap­pen. 'An­de­re clubs moe­ten wel hun scha­de aan­to­nen, wil de ge­meen­te scha­de­plich­tig wor­den'.

Ge­lijk­heids­be­gin­sel

Die on­te­vre­den clubs kun­nen het ook nog gooi­en op het ge­lijk­heids­be­gin­sel. BVV 'krijgt' im­mers zes ton en an­de­re sport­ver­e­ni­gin­gen niet. Ge­lij­ke mon­ni­ken-ge­lij­ke kap­pen? De amb­te­naar ad­vi­seert het col­le­ge te be­na­druk­ken dat er 'u­nie­ke om­stan­dig­he­den aan de af­spra­ken met BVV kle­ven'. Daar­mee wordt ge­doeld op de uit­druk­ke­lij­ke voor­waar­de waar­on­der BVV een zak ge­meen­schaps­geld krijgt. Na­me­lijk dat de club zelf ’een sub­stan­tiële in­ves­te­ring in de kleed­ruim­ten doet'. Ver­der is BVV huur­der ter­wijl de an­de­re ge­brui­kers van het sport­park (be­hal­ve de hand­bal­club en EHBO-ver­e­ni­ging) hun ter­rein in erf­pacht heb­ben waar­over de ge­meen­te daar­om niets te ver­tel­len heeft. En het BVV-ter­rein is semi-open­baar, en de an­de­re club­ter­rei­nen niet.

VVD-vra­gen

Op­mer­ke­lijk is dat de amb­te­naar in een memo van 17 ok­to­ber 2016, na kri­ti­sche VVD-vra­gen, stelt dat als er een be­roep wordt ge­daan op de Wet open­baar­heid van be­stuur(Wob), zijn ge­hei­me memo van 3 au­gus­tus niet zou hoe­ven te wor­den ver­strekt. Want dit zou ’de stra­te­gi­sche po­si­tie van de ge­meen­te kun­nen scha­den'.

Be­gin dit jaar kwam het eer­ste Wob-ver­zoek ook daad­wer­ke­lijk bin­nen via jour­na­list Pe­ter van Riet­scho­ten. Sinds­dien is er ge­steg­gel ge­weest.

In de laat­ste ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring is af­ge­spro­ken dat er nog een (open­baar) de­bat volgt. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]