Instituut pleit voor grotere planvoorraad

27 okt.- Vol­gens het Eco­no­misch In­sti­tuut voor de Bouw (EIB) is het voor meer dan de helft van de bouw­plan­nen in de pro­vin­cie de vraag of deze op tijd wor­den ge­re­a­li­seerd.
In to­taal be­slaat de uit­brei­dings­be­hoef­te voor wo­nin­gen in de pro­vin­cie Noord-Hol­land 102.200 wo­nin­gen in de pe­ri­o­de tus­sen 2017 en 2025. In de re­gio rond Am­ster­dam gaat het om 83.000 wo­nin­gen.

Er zijn nu plan­nen voor 137.500 wo­nin­gen. Hier­van heb­ben er 62.000 een gro­te kans om op tijd te wor­den ge­re­a­li­seerd. Voor deze wo­nin­gen zijn wei­nig be­leids­ma­ti­ge of fi­nan­ci­eel-eco­no­mi­sche ri­si­co's.

Daaren­te­gen is de kans groot dat 33.000 ge­plan­de wo­nin­gen niet op tijd kun­nen wor­den ge­bouwd, om­dat er nog al­ler­lei knel­pun­ten zijn. En voor nog eens 42.000 ge­plan­de wo­nin­gen geldt dat zij bo­ven­ge­mid­del­de ri­si­co's ken­nen en dat er moet wor­den in­ge­gre­pen om al­ler­lei knel­pun­ten op te los­sen. Vol­gens het EIB moet een groot deel van de zach­te plan­nen (hier­voor is het be­stem­mings­plan nog niet on­her­roe­pe­lijk) hard wor­den ge­maakt om op tijd vol­doen­de wo­nin­gen te kun­nen re­a­li­se­ren. Het EIB ad­vi­seert dan ook om een gro­te­re plan­voor­raad te re­a­li­se­ren. Op­val­lend is dat er vol­gens het EIB juist in het noor­de­lijk deel van de pro­vin­cie te wei­nig plan­nen zijn. In de re­gi­o's Alk­maar en West-Fries­land is de plan­ca­pa­ci­teit la­ger dan de wo­ning­vraag. Er zou­den on­ge­veer vijf­dui­zend wo­nin­gen aan de plan­voor­raad moe­ten wor­den toe­ge­voegd.

Uit het on­der­zoek blijkt dat de pro­jec­ten al­ler­lei ver­schil­len­de ri­si­co's ken­nen. Zo is een groot deel van de wo­ning­bouw in het pro­ject Om­leg­ging A9 Haar­lem­mer­meer af­han­ke­lijk van de af­waar­de­ring van de Schip­hol­weg naar 50 ki­lo­me­ter per uur. An­ders zal een groot deel van de wo­nin­gen uit­val­len of zorgt een zoek­tocht naar een al­ter­na­tie­ve ont­slui­ting voor ver­tra­ging. Daar­naast is er ri­si­co voor het pro­ject van­we­ge het grond­ge­luid van Schip­hol.

In Haar­lem loopt het pro­ject En­tree Oost ri­si­co op ver­tra­ging. Het gaat hier ook om het ge­luid dat de Schip­hol­weg ver­oor­zaakt.

En in de Zand­zoom in Hei­loo zijn in­fra­struc­tu­re­le maat­re­ge­len, zo­als de aan­slui­ting op de A9 en de on­der­tun­ne­ling van het spoor, van groot be­lang. Daar­naast heeft het plan tij­dens de cri­sis stil ge­le­gen, waar­door het be­stem­mings­plan op­nieuw in pro­ce­du­re moest wor­den ge­bracht. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]