HvB-dorpsraadpleging Blaricum

23 sept.- Hart voor Bla­ri­cum is een dorps­raad­ple­ging ge­start voor het sa­men­stel­ling van het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2018. Aan de hand van ze­ven­tien mul­ti­ple-choi­ce vra­gen kun­nen in­wo­ners al voor de ver­kie­zin­gen in­put le­ve­ren.
Daar­voor is huis aan huis een op­roep ver­spreid. De vra­gen staan op de ge­mo­der­ni­seer­de web­si­te van de lo­ka­le par­tij.

'Me­de aan de hand van de re­sul­ta­ten zal Hart voor Bla­ri­cum het ver­kie­zings­pro­gram­ma schrij­ven. Vra­gen op het ge­bied van ver­keers­vei­lig­heid, groen, bus­hal­tes, eve­ne­men­ten, voor­zie­nin­gen zijn op deze site te vin­den.

Een voor­beeld is de keu­ze­vraag ’Wat vind je van de jaar­lijk­se ker­mis?’

Ant­woord-op­tie 1: ’De hui­di­ge si­tu­a­tie heeft een be­lang­rij­ke func­tie voor het dorp. Het is pri­ma dat veel men­sen van bui­ten Bla­ri­cum hier­aan ook deel­ne­men on­der de voor­waar­de dat ge­luids­nor­me­ring en vei­lig­heid streng be­waakt wor­den door de ho­re­ca.’

Op­tie 2: ’De ker­mis moet weer de 'ou­de; ker­mis wor­den, zon­der op­tre­dens van lan­de­lijk be­ken­de ar­ties­ten en zon­der groot­scha­li­ge ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten op de To­ren­laan.’

Op­tie 3: ’De ope­nings­tij­den van de ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten moe­ten be­perkt wor­den tij­dens de ker­mis. Zo­doen­de komt de oor­spron­ke­lij­ke dorps­ker­mis zelf be­ter tot zijn recht.’

Op­tie 4: geen me­ning.

Na in­ven­ta­ri­se­ring zul­len de uit­sla­gen per wijk open­baar ge­maakt wor­den, be­looft de par­tij. Ook na de ver­kie­zin­gen wil Hart voor Bla­ri­cum re­gel­ma­tig de me­ning over tal van on­der­wer­pen di­gi­taal blij­ven vra­gen.

HvB is ove­ri­gens niet de eer­ste par­tij die in­wo­ners van het dorp ac­tief di­gi­taal uit­no­digt, eer­der start­te De­mo­cra­tisch Al­ter­na­tief Bla­ri­cum daar­mee, de par­tij van Rob Bruin­tjes (ex-Hart voor Bla­ri­cum).

De vraag­stel­ling gaat niet in op be­houd van be­stuur­lij­ke zelf­stan­dig­heid of niet. HvB hield in het voor­jaar al een ei­gen pei­ling en daar­uit bleek dat drie­kwart van de deel­ne­mers, net als HvB, voor het zelf­stan­dig blij­ven van het dorp was. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]