HvB-dorpsraadpleging Blaricum

23 sept.- Hart voor Bla­ri­cum is een dorps­raad­ple­ging ge­start voor het sa­men­stel­ling van het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2018. Aan de hand van ze­ven­tien mul­ti­ple-choi­ce vra­gen kun­nen in­wo­ners al voor de ver­kie­zin­gen in­put le­ve­ren.
Daar­voor is huis aan huis een op­roep ver­spreid. De vra­gen staan op de ge­mo­der­ni­seer­de web­si­te van de lo­ka­le par­tij.

'Me­de aan de hand van de re­sul­ta­ten zal Hart voor Bla­ri­cum het ver­kie­zings­pro­gram­ma schrij­ven. Vra­gen op het ge­bied van ver­keers­vei­lig­heid, groen, bus­hal­tes, eve­ne­men­ten, voor­zie­nin­gen zijn op deze site te vin­den.

Een voor­beeld is de keu­ze­vraag ’Wat vind je van de jaar­lijk­se ker­mis?’

Ant­woord-op­tie 1: ’De hui­di­ge si­tu­a­tie heeft een be­lang­rij­ke func­tie voor het dorp. Het is pri­ma dat veel men­sen van bui­ten Bla­ri­cum hier­aan ook deel­ne­men on­der de voor­waar­de dat ge­luids­nor­me­ring en vei­lig­heid streng be­waakt wor­den door de ho­re­ca.’

Op­tie 2: ’De ker­mis moet weer de 'ou­de; ker­mis wor­den, zon­der op­tre­dens van lan­de­lijk be­ken­de ar­ties­ten en zon­der groot­scha­li­ge ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten op de To­ren­laan.’

Op­tie 3: ’De ope­nings­tij­den van de ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten moe­ten be­perkt wor­den tij­dens de ker­mis. Zo­doen­de komt de oor­spron­ke­lij­ke dorps­ker­mis zelf be­ter tot zijn recht.’

Op­tie 4: geen me­ning.

Na in­ven­ta­ri­se­ring zul­len de uit­sla­gen per wijk open­baar ge­maakt wor­den, be­looft de par­tij. Ook na de ver­kie­zin­gen wil Hart voor Bla­ri­cum re­gel­ma­tig de me­ning over tal van on­der­wer­pen di­gi­taal blij­ven vra­gen.

HvB is ove­ri­gens niet de eer­ste par­tij die in­wo­ners van het dorp ac­tief di­gi­taal uit­no­digt, eer­der start­te De­mo­cra­tisch Al­ter­na­tief Bla­ri­cum daar­mee, de par­tij van Rob Bruin­tjes (ex-Hart voor Bla­ri­cum).

De vraag­stel­ling gaat niet in op be­houd van be­stuur­lij­ke zelf­stan­dig­heid of niet. HvB hield in het voor­jaar al een ei­gen pei­ling en daar­uit bleek dat drie­kwart van de deel­ne­mers, net als HvB, voor het zelf­stan­dig blij­ven van het dorp was. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]