HvB-dorpsraadpleging Blaricum

23 sept.- Hart voor Bla­ri­cum is een dorps­raad­ple­ging ge­start voor het sa­men­stel­ling van het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2018. Aan de hand van ze­ven­tien mul­ti­ple-choi­ce vra­gen kun­nen in­wo­ners al voor de ver­kie­zin­gen in­put le­ve­ren.
Daar­voor is huis aan huis een op­roep ver­spreid. De vra­gen staan op de ge­mo­der­ni­seer­de web­si­te van de lo­ka­le par­tij.

'Me­de aan de hand van de re­sul­ta­ten zal Hart voor Bla­ri­cum het ver­kie­zings­pro­gram­ma schrij­ven. Vra­gen op het ge­bied van ver­keers­vei­lig­heid, groen, bus­hal­tes, eve­ne­men­ten, voor­zie­nin­gen zijn op deze site te vin­den.

Een voor­beeld is de keu­ze­vraag ’Wat vind je van de jaar­lijk­se ker­mis?’

Ant­woord-op­tie 1: ’De hui­di­ge si­tu­a­tie heeft een be­lang­rij­ke func­tie voor het dorp. Het is pri­ma dat veel men­sen van bui­ten Bla­ri­cum hier­aan ook deel­ne­men on­der de voor­waar­de dat ge­luids­nor­me­ring en vei­lig­heid streng be­waakt wor­den door de ho­re­ca.’

Op­tie 2: ’De ker­mis moet weer de 'ou­de; ker­mis wor­den, zon­der op­tre­dens van lan­de­lijk be­ken­de ar­ties­ten en zon­der groot­scha­li­ge ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten op de To­ren­laan.’

Op­tie 3: ’De ope­nings­tij­den van de ho­re­ca-ac­ti­vi­tei­ten moe­ten be­perkt wor­den tij­dens de ker­mis. Zo­doen­de komt de oor­spron­ke­lij­ke dorps­ker­mis zelf be­ter tot zijn recht.’

Op­tie 4: geen me­ning.

Na in­ven­ta­ri­se­ring zul­len de uit­sla­gen per wijk open­baar ge­maakt wor­den, be­looft de par­tij. Ook na de ver­kie­zin­gen wil Hart voor Bla­ri­cum re­gel­ma­tig de me­ning over tal van on­der­wer­pen di­gi­taal blij­ven vra­gen.

HvB is ove­ri­gens niet de eer­ste par­tij die in­wo­ners van het dorp ac­tief di­gi­taal uit­no­digt, eer­der start­te De­mo­cra­tisch Al­ter­na­tief Bla­ri­cum daar­mee, de par­tij van Rob Bruin­tjes (ex-Hart voor Bla­ri­cum).

De vraag­stel­ling gaat niet in op be­houd van be­stuur­lij­ke zelf­stan­dig­heid of niet. HvB hield in het voor­jaar al een ei­gen pei­ling en daar­uit bleek dat drie­kwart van de deel­ne­mers, net als HvB, voor het zelf­stan­dig blij­ven van het dorp was. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
6,5°Cza
6°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]