Hilversumse mediaweek vol vertier

4 sept.- Hil­ver­sum maakt zich op voor de Dut­ch Me­dia Week. Van 6 tot en met 13 sep­tem­ber zijn er in de me­dia­stad di­ver­se eve­ne­men­ten die te ma­ken heb­ben met in­no­va­tie, show, cul­tuur en diep­gang.
Op meer­de­re lo­ca­ties in Hil­ver­sum kun­nen be­zoe­kers te­recht voor ex­pe­ri­men­ten, ken­nis­ses­sies, ont­moe­tin­gen en op­tre­dens.

De me­dia­week in Hil­ver­sum wordt ge­o­pend met de twee­de edi­tie van Du­dok in Con­cert. Op woens­dag 6 sep­tem­ber kun­nen be­zoe­kers gra­tis ko­men kij­ken naar op­tre­dens bij het Hil­ver­sum­se raad­huis van ar­chi­tect Du­dok. Mu­ziek komt on­der meer van het Me­tro­po­le Or­kest, Het Goois Vrou­wen­koor, de 3JS, Frank Boeij­en en Bo­ris. Pre­sen­ta­tor Art Rooi­j­ak­kers en beeld­ma­ker Ruud de Wild mo­gen op het po­di­um zor­gen voor een soe­pel ver­loop van de avond. Laatst­ge­noem­de is ook uit­ge­no­digd voor 'li­ve kunst'. Er wor­den beel­den ge­pro­jec­teerd op het raad­huis, waar­op hij een kunst­zin­ni­ge laag aan­brengt.

Van 13.30 tot 15.00 uur zijn men­sen in het Du­dok­park wel­kom voor 'ge­zel­lig­heid in het park'. Van 15.00 tot 20.00 uur zijn er al op­tre­dens tij­dens het dag­on­der­deel 'raad­huis open po­di­um'. Het voor­pro­gram­ma be­gint om 20.00 uur en het daad­wer­ke­lij­ke con­cert duurt van 20.20 tot 21.30 uur. De or­ga­ni­sa­tie waar­schuwt dat er maxi­maal 5000 men­sen wel­kom zijn. Du­dok in Con­cert wordt ook uit­ge­zon­den op NPO1.

Ju­bi­le­um

De tien­de edi­tie van de Open Stu­dio Da­gen vindt plaats op za­ter­dag 9 en zon­dag 10 sep­tem­ber. Een ju­bi­le­um (zie de tijd­lijn on­der­aan de pa­gi­na) dus voor het eve­ne­ment waar­bij me­dia­be­drij­ven de deu­ren ope­nen. Veel tast­baar­der dan tij­dens deze open da­gen wordt het Hil­ver­sum­se me­dia­we­reld­je niet.

Be­zoe­kers kun­nen op vijf­tig plek­ken in de stad en op het Me­dia­park te­recht. In de stu­dio's van AVROTROS, BNN-VARA, RTL Ne­der­land, NPO, NOS, NTR, EO en Om­roep MAX mag ie­der­een even de pre­sen­ta­tor van dienst zijn.

Tij­dens de Open Stu­dio Da­gen ver­zor­gen lo­ka­le om­roe­pen live een vijf uur du­ren­de ma­ra­thon­uit­zen­ding van­uit Beeld en Ge­luid. Be­zoe­kers kun­nen die uit­zen­ding ui­ter­aard op lo­ca­tie vol­gen. Voor de lief­heb­bers van wat Gooi­se glit­ter en gla­mour staan er ook li­mou­si­nes klaar op het Me­dia­park. Te­gen een ver­goe­ding mo­gen zij een rit ma­ken. In Beeld en Ge­luid is gra­tis de we­reld van de me­dia te ont­dek­ken tij­dens het eve­ne­ment 'Ex­pe­rien­ce'.

Dro­nes

Nieuw­ko­mer in Hil­ver­sum is het Dut­ch Dro­ne Fes­ti­val. Op vrij­dag 8 sep­tem­ber zijn er meer dan 80 in­zen­din­gen te zien in de Vue Ci­ne­ma in het cen­trum van Hil­ver­sum. De dro­ne­films wor­den in­ge­deeld in ze­ven ca­te­go­rieën. In ie­de­re ca­te­go­rie wordt tij­dens het fes­ti­val een win­naar be­kend ge­maakt door de jury. Daar­in zit­ten bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum, dro­ne-ex­pert Wie­be de Ja­ger, Eric Brink­horst van de NVJ en El­lis Blasé van spon­sor Peu­ge­ot Ne­der­land. Bo­ven­dien wordt er een pu­blieks­prijs uit­ge­reikt. Vol­gens or­ga­ni­sa­tor Frank du Mosch is de kwa­li­teit van de in­ge­zon­den dro­ne­films hoog. „Er zit­ten pa­rel­tjes bij die van mooi ge­luid zijn voor­zien.” Een kaartje voor het dro­ne­fes­ti­val kost vijf­tien euro. Op za­ter­dag en zon­dag kun­nen be­zoe­kers ook nog zelf vlie­gen met mi­nidro­nes op het Me­dia­park.

Dat zijn slechts de gro­te eve­ne­men­ten die te be­zoe­ken zijn tij­dens de Dut­ch Me­dia Week. Op vrij­dag 8 sep­tem­ber kun­nen lief­heb­bers de hele mid­dag ga­men op een groot scherm op het sta­ti­ons­plein en za­ter­dag­mor­gen kun­nen kin­de­ren op een speel­se ma­nier ook nog le­ren pro­gram­me­ren in Beeld en Ge­luid op het Me­dia­park. Bron: Gooi en Eemlander

Zie ook:

http://www.dutchmediaweek.nl/programma_2017

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 4-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]