Gooi klaar voor Floriade in Almere

4 nov.- De plan­nen lig­gen nu klaar. De Re­gio Gooi en Vecht­streek kan wat be­treft land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zon­der pro­ble­men mee­doen aan de Flo­ri­a­de 2022, als mil­joe­nen bin­nen- en bui­ten­land­se be­zoe­kers naar Al­me­re ko­men. Het is nu aan het po­li­tie­ke be­stuur om te be­slui­ten in hoe­ver­re deze streek een graan­tje mee wil pik­ken van dit eve­ne­ment.
Voor ar­chi­tect Niek Roozen is er nu al een be­lang­rij­ke fase ach­ter de rug. Voor hem is cre­a­tie­ve ideeën­vor­ming de start van al­les in het le­ven. ,,Dat heb ik mijn kin­de­ren ook al­tijd voor­ge­hou­den", ver­telt hij ter­wijl hij zijn prach­ti­ge tuin op het for­t­ei­land 'Os­sen­markt' in­loopt. ,,Je kunt al­les be­rei­ken en al je ideeën ver­we­zen­lij­ken. Maar je moet er wel wat voor doen.”

Zelf kan deze 'land­schap­per' daar aar­dig over mee­pra­ten. Al als stu­dent was hij in 1972 be­trok­ken bij de Flo­ri­a­de van het Am­stel- en Be­a­trix­park in Am­ster­dam en van de Flo­ri­a­de in de Haar­lem­mer­meer was hij zelfs de hoofd­ar­chi­tect. Be­ken­der is hij in­mid­dels van­we­ge zijn vele op­drach­ten in Chi­na. Aan de wand in zijn ate­lier hangt de kaart van Sjang­hai, waar hij net de hoofd­prijs heeft ge­won­nen voor de land­schap­pe­lij­ke in­rich­ting van een van de hoofd­ei­lan­den. ,,Tot voor kort zat ik van elke maand een week in Chi­na. Ik heb dat re­cen­te­lijk te­rug­ge­bracht tot vier keer per jaar. Ik word ook een dag­je ou­der.”

En nu dus die op­dracht voor de Re­gio Gooi en Vecht­streek: on­der­zoek in hoe­ver­re deze streek kan mee­doen aan de Flo­ri­a­de van 2022. Door zelf op de Flo­ri­a­de te 'gaan staan', of door je Gooi­se land­schap zo­da­nig te pre­sen­te­ren dat toe­ris­ten van­uit Schip­hol en Am­ster­dam tij­dens dit eve­ne­ment een dag­je in dit ge­bied wil­len door­bren­gen.

Rand­stad

Niek Roozen heeft eerst een stu­die ge­maakt van de po­si­tie van het Gooi en de Vecht­streek bin­nen Ne­der­land. Als land­schaps­ar­chi­tect heeft hij met veel ste­den in de we­reld sa­men­ge­werkt, maar wat hem be­treft is Rand­stad Hol­land nog steeds iets unieks: een ring van ste­den, met in het mid­den het 'Groe­ne Hart'. En dit ge­bied maakt daar on­der­deel van uit, een uniek ge­ge­ven om je­zelf aan de we­reld te ver­ko­pen. ,,Daar komt nog bij dat we pre­cies tus­sen een aan­tal gro­te ste­den ligt, als een groe­ne oase.”

Ver­vol­gens maak­te de Weesper ar­chi­tect een stu­die van het land­schap in deze streek en in hoe­ver­re deze aan­sluit bij de ver­nieuw­de op­zet van de Flo­ri­a­de. ,,Daar­bij wil ik nog­maals be­na­druk­ken dat deze Flo­ri­a­de niet de ou­der­wet­se bloe­me­tjes­ten­toon­stel­ling wordt. Al­les is ge­richt op het be­lang van het groen in de stad, zo­wel wat be­treft de leef­baar­heid als de voed­sel­voor­zie­ning. Er komt dus voor het eerst ook geen park, maar een ech­te woon­wijk. En dit keer pre­sen­te­ren zich geen lan­den, maar in­di­vi­du­e­le ste­den.”

For­ten­land

Roozen noemt dan ook de 'ur­ban gree­ners', jon­ge men­sen die be­zig zijn met het ver­bou­wen van voed­sel in een ste­de­lij­ke om­ge­ving als eer­ste kap­stok waar deze re­gio van kan pro­fi­te­ren. Dit is im­mers niet het tra­di­ti­o­ne­le, wat ou­de­re pu­bliek van een Flo­ri­a­de.

Ver­der kan de Re­gio Gooi en Vecht­streek vol in­zet­ten op de snel­pa­den voor fiet­sers. Op de Flo­ri­a­de kun­nen be­zoe­kers zo ken­nis­ma­ken met al het moois van deze streek. ,,We heb­ben hier een fan­tas­tisch net­werk van fiets­knoop­pun­ten. Dat is al hoog­ont­wik­keld, maar je kunt er meer mee doen.”

De tui­nen en land­goe­de­ren en dan in het bij­zon­der die van ’s-Gra­ve­land vor­men het der­de ele­ment, waar­mee deze re­gio zich aan de we­reld wil pre­sen­te­ren. Ze staan voor het groe­ne land­schap waar de ste­de­ling kan ge­nie­ten van alle rust en ruim­te. In zorg en groen is deze streek ook al­tijd sterk ge­weest. In een zie­ken­huis ge­neest zo’n 15 pro­cent van de pa­tiën­ten snel­ler met zicht op een mooie tuin dan op een grij­ze muur, zo weet de land­schaps­ar­chi­tect.

Ten­slot­te het vijf­de ele­ment: dat is het ele­ment cul­tuur: het door de mens in­ge­rich­te cul­tuur­land­schap en alle cul­tu­re­le ui­tin­gen, va­riërend van kunst­dor­pen tot het 'for­ten­land' van de Wa­ter­li­nie, de mu­sea als Sin­ger en Beeld en Ge­luid en de oude ha­ven­plaats­jes. Tach­tig pro­cent van de toe­ris­ten komt voor de cul­tuur. Daar kan deze re­gio vol­gens Roozen zich flink mee pro­fi­le­ren.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]