Geen antipartij maar voor iets beters

3 okt.- Voor de ge­wraak­te nieu­we vaar­rou­te door de Loen­der­veen­se Plas is een veel be­ter al­ter­na­tief denk­baar: van de Loos­d­recht­se Plas­sen naar de Vecht en van daar over de Wij­de Blik naar het Hil­ver­sums Ka­naal. Dat 'Nieu­we rond­je Loos­d­recht' ont­ziet de zo kwets­ba­re Loen­der­veen­se Plas en is voor toe­ris­ten aan­trek­ke­lij­ker.
Dat zeg­gen Jan Bo­daar en Ro­bert Jan van He­del, voor­zit­ter res­pec­tie­ve­lijk woord­voer­der van de Werk­groep Be­houd Loen­der­veen­se Plas. Mor­gen­avond buigt de Wij­de­meer­se raads­com­mis­sie ruim­te en eco­no­mie zich over het Ge­bieds­ak­koord Oos­te­lij­ke Vecht­plas­sen, waar­van de vaar­rou­te over de Loen­der­veen­se Plas deel uit­maakt.

Mee­den­ken

Eén ding wil­len ze graag met­een on­der­stre­pen. Van He­del: „Wij zijn ab­so­luut geen anti-par­tij. Er staan veel mooie din­gen in het ge­bieds­ak­koord, er moet echt iets ge­beu­ren en het is goed dat er veel geld voor be­schik­baar komt. Maar we heb­ben wel een paar kant­te­ke­nin­gen. We wil­len graag mee­den­ken over hoe het nog be­ter kan.” Bo­daar vult aan: „De ver­loe­de­ring van Loos­d­recht gaat ons echt aan het hart.”

Na­tuur­lijk, de be­wo­ners van de Loos­d­recht­se Horn­dijk ver­zet­ten zich te­gen iets wat pal voor hun neus dreigt te ge­beu­ren. Maar van al­leen maar 'nim­by' (not in my bac­ky­ard) is geen spra­ke. Van He­del: "S­ter­ker nog, er zijn men­sen die me voor gek ver­kla­ren dat ik mee­doe. Mijn huis staat tus­sen de Horn­dijk en de Loen­der­veen­se Plas. Komt daar een ka­naal, dan kan ik een of meer boot­jes neer­leg­gen. Dan stijgt de waar­de van mijn wo­ning.”

Naar­ma­te ze zich ver­der in de ma­te­rie ver­diep­ten, werd het Bo­daar en Van He­del steeds dui­de­lij­ker dat een ka­naal langs de Horn­dijk voor een nieu­we vaar­rou­te een erg slecht idee is. Van He­del: „De Loen­der­veen­se Plas heeft nu de eni­ge wat ik maar noem 'on­ge­schon­den ho­ri­zon' in dit ge­bied. Het is een pa­rel voor an­der­soor­ti­ge re­cre­an­ten.” Met dat laat­ste be­doelt hij fiet­sers, wan­de­laars en vo­ge­laars. „Het ge­bieds­ak­koord is wel erg ge­schre­ven van­uit de hoek van de wa­ter­sport­re­cre­a­tie, an­de­re vor­men van re­cre­a­tie zijn er min­der bij be­trok­ken.”

Con­tac­ten met de pro­vin­cie Noord-Hol­land heb­ben ze heel wat wij­zer ge­maakt. Op grond daar­van noe­men ze een aan­tal uit­spra­ken die wet­hou­der Jan-Jaap de Kloet (toe­ris­me, mi­li­eu) op 7 sep­tem­ber in deze krant deed 'vol­strek­te on­zin'. In die ca­te­go­rie valt De Kloets op­mer­king dat er mis­schien 'al­leen een bal­len­lijn' komt om de nieu­we vaar­rou­te te mar­ke­ren. Ook een kale sta­len dam­wand zal het niet wor­den. „Die gaat lek­ken.”

Het punt is dat boot­jes, ook elek­tri­sche, ver­vui­ling met zich mee­bren­gen. Bij­voor­beeld door­dat ze on­der de wa­ter­lijn zijn voor­zien van een mid­del te­gen al­gen­groei, of door­dat ze een che­misch toi­let aan boord heb­ben. Ver­vui­ling is een be­drei­ging voor de wa­ter­kwa­li­teit van de Loen­der­veen­se Plas. Dat wa­ter wordt over­ge­pompt naar de Wa­ter­lei­ding­plas waar­uit Am­ster­dam drink­wa­ter be­trekt. En op­va­ren­den van boot­jes ver­sto­ren de vo­gels langs de plas die nu geldt als stil­te­ge­bied.

Min­stens 1,5 me­ter hoog

„,Als langs de Horn­dijk een ka­naal komt, dan ge­beurt dat met een dijk van 1,5 tot 3,5 me­ter hoog met riet­land­schap er te­gen­aan. Dat heb­ben we kun­nen des­til­le­ren uit de ge­sprek­ken met di­ver­se par­tij­en waar­on­der de pro­vin­cie en Wa­ter­net, die zich er ove­ri­gens niet di­rect over uit­la­ten. De exact be­no­dig­de hoog­te zal moe­ten wor­den on­der­zocht in de Mi­li­eu Ef­fect Rap­por­ta­ge", al­dus Van He­del. „Van de hoof­de­co­loog van Wa­ter­net heb­ben we ver­no­men dat over die dijk een weg moet lo­pen voor trac­to­ren die het riet on­der­hou­den.”

Ook De Kloets sug­ges­tie dat de vaar­rou­te mis­schien wel langs de Wa­ter­lei­ding­plas komt, noemt Bo­daar 'on­zin', want ’de na­tuur­waar­de daar is heel hoog'. "On­be­spreek­baar voor Wa­ter­net", al­dus Van He­del.

Ern­stig vin­den ze dat De Kloet deze krant ver­tel­de dat de pro­vin­cie de han­den van het ge­bieds­ak­koord af trekt als er te veel kri­tiek zou ko­men. Van He­del: "Ge­de­pu­teer­de Cees Log­gen heeft daar te­gen­over ons af­stand van ge­no­men.” Bo­daar: „Bij de pro­vin­cie is de hou­ding juist: met ons valt te pra­ten. Dat ka­naal hoeft van ons niet.” Dat bleek de werk­groep ook toen ze aan een com­mis­sie uit Pro­vin­ci­a­le Sta­ten al­ter­na­tie­ven voor de ge­wraak­te vaar­rou­te pre­sen­teer­de.

„Dat re­cre­a­tie-on­der­ne­mers wil­len dat men­sen rond­jes kun­nen va­ren be­grij­pen we. Met on­der­ne­mers wil­len we ook graag pra­ten. Maar je moet toe­ris­ten wel lok­ken. Die vin­den de Vecht ge­wel­dig.” Aan de hand van bo­ven­staand kaartje uit hun pre­sen­ta­tie leg­gen Bo­daar en Van He­del uit dat een 'nieuw rond­je' kan lo­pen van de Loos­d­recht­se Plas­sen via de wes­te­lij­ke Drecht en de Mijn­den­se Sluis naar de Vecht, dan bij de groe­ne pijl via een oude in­un­da­tie­sluis naar de Wij­de Blik en via Hil­ver­sums Ka­naal, ’s-Gra­ve­land­sevaart en oos­te­lij­ke Drecht weer naar de Loos­d­recht­se Plas­sen. Va­ri­an­ten: van de Loos­d­recht­se Plas­sen via Weer­sluis en/of Kraai­e­nes­ter­sluis (on­der­ste pij­len) naar de Vecht.

De slui­zen - ook die bij In­tra­tuin, pijl rechts­bo­ven - zul­len dan wel moe­ten wor­den op­ge­knapt en/of uit­ge­breid. In elk ge­val de Mijn­den­se Sluis moet gro­ter. Geld daar­voor is er, meent de werk­groep. Van He­del: „De dam langs de Horn­dijk staat nu voor 5,7 mil­joen euro in de be­gro­ting.”

Te­leur­stel­lend vin­den ze dat bij het ene ge­sprek dat ze met De Kloet had­den deze in­hou­de­lijk ’de deur dicht hield'."Lo­kaal lo­pen we te­gen een muur op.” Hoop put­ten ze ech­ter uit hun er­va­rin­gen bij de pro­vin­cie. Bron: Gooi en Eemlander Foto: handen af van Loenderveense plassen    https://handenafvandeloenderveenseplassen.com/over/

 
Ga terug

Publicatie datum: 3-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5,5°Cwo
4,5°Cdo
3°Cvr
6°Cza

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]