Fusieperikelen Weesp

7 nov.- Fusie Weesp-Gooise Meren. De fu­sie tus­sen Weesp en Gooi­se Me­ren is er een vol­gens het 'meer-ker­nen-mo­del', dat staat te­gen­over het 'in­te­gra­tie­mo­del'. Het meer-ker­nen-mo­del gaat uit van de iden­ti­teit van de ker­nen.

Wan­neer de ken­mer­ken van de ker­nen naast el­kaar wor­den ge­zet, blijkt dui­de­lijk het voor­deel van het meer-ker­nen-mo­del. Geen en­ke­le kern kan na­me­lijk wat be­treft aan­tal in­wo­ners een do­mi­nan­te func­tie ver­vul­len. Weesp is naar in­wo­ner­aan­tal de twee­de kern en daar­mee vol­waar­dig aan­we­zig. Een van de be­lang­rijk­ste kern­waar­den van Weesp, te we­ten 'af­stand bur­ger en be­stuur blijft zo kort mo­ge­lijk, ruim­te voor ini­ti­a­tief', is vol­le­dig te re­a­li­se­ren. Dit blijkt ook uit de 'Vi­sie Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie' en het 'Pro­gram­ma Doe-de­mo­cra­tie' van Gooi­se Me­ren.

Het be­lang­rijk­ste recht van in­wo­ners van een ge­meen­te is het ac­tief en pas­sief kies­recht. De in­wo­ners van Weesp heb­ben het recht om - sa­men met de in­wo­ners van Gooi­se Me­ren - de ge­meen­te­raad van de fu­sie­ge­meen­te Weesp-Gooi­se Me­ren te kie­zen. Zij par­ti­ci­pe­ren vol­le­dig in het ge­meen­te­lijk po­li­tiek-de­mo­cra­tisch pro­ces. De nieu­we ge­meen­te­raad zal be­staan uit in­wo­ners uit de vier ker­nen. De be­lan­gen van de in­wo­ners van Weesp wor­den recht­streeks ge­diend in het be­stuur van de fu­sie­ge­meen­te.

Bij fu­sies is het em­pa­thisch ver­mo­gen - het zich kun­nen in­voe­len in de fu­sie­part­ner(s) - een be­lang­rij­ke suc­ces­fac­tor: het zich in de plaats van de an­de­ren kun­nen stel­len om hun hou­ding en re­ac­ties te be­grij­pen. Bij het meer-ker­nen-mo­del kan dit ver­mo­gen be­ter tot zijn recht ko­men dan bij het in­te­gra­tie­mo­del, dat van het ont­staan van een nieu­we iden­ti­teit uit­gaat.

De fu­sie­ge­meen­te kan bij het meer-ker­nen-mo­del de ker­nen we­zen­lijk ver­bin­den, om­dat deze zijn ge­wor­teld in een ge­meen­schap­pe­lij­ke cul­tuur­his­to­ri­sche iden­ti­teit. Daar­om kan het ver­bin­den van de ker­nen een meer­waar­de op­le­ve­ren, zo­wel op het ge­bied van in­vloed uit­oe­fe­nen op het krach­ten­veld van de be­stuur­lij­ke om­ge­ving, als op het ge­bied van eco­no­mie en werk­ge­le­gen­heid (city mar­ke­ting en town pro­mo­ti­on).

Bin­nen de be­staan­de ex­ter­ne sa­men­wer­kings­ver­ban­den krijgt de fu­sie­ge­meen­te Weesp-Gooi­se Me­ren gro­te­re in­vloed op de be­stuur­lij­ke om­ge­ving. Denk hier­bij bij­voor­beeld aan de Re­gio Gooi en Vecht­streek waar vi­ta­le func­ties bo­ven­lo­kaal wor­den uit­ge­voerd (kijk naar de re­gi­o­na­le sa­men­wer­kings­agen­da). Maar ook in de Me­tro­pool­re­gio Am­ster­dam, waar wordt sa­men­ge­werkt op ma­jeu­re ge­bie­den, en dat on­der meer als ge­spreks­part­ner geldt in Den Haag en in Eu­ro­pa.  Bron: Gooi en Eemlander

 

Fusie Weesp-Amsterdam


Wan­neer de ge­ge­vens van Weesp en Am­ster­dam naast el­kaar wor­den ge­zet, blijkt dat er ei­gen­lijk geen spra­ke is van een fu­sie; eer­der van over­na­me of an­nexa­tie, het in­te­gra­tie­mo­del. In het ver­le­den heeft Am­ster­dam steeds in zijn be­hoef­te aan meer le­vens­ruim­te voor­zien door an­nexa­tie van buur­ge­meen­ten. Het do­cu­ment 'Re­ac­tie van de ge­meen­te Am­ster­dam op het do­cu­ment kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel ge­meen­te Wee­sp' laat daar­over geen mis­ver­stand be­staan.

Hie­rin staat dui­de­lijk dat de be­staan­de ge­meen­te Weesp de­gra­deert tot het 23e stads­deel­ge­bied van de ge­meen­te Am­ster­dam. Een stads­deel­ge­bied is een deel van een stads­deel, dat op zijn beurt zelf weer één van de ze­ven stads­de­len is. Zo wordt Weesp één van de stads­deel­ge­bie­den van het stads­deel Zuid­oost. Deze stads­de­len heb­ben ge­mid­deld 117.000 in­wo­ners. Door de 'fusie' wor­den de in­wo­ners van Weesp in één klap in­wo­ners van de ge­meen­te Am­ster­dam.

In de pa­ra­graaf 'Af­stand tus­sen bur­ger en be­stuur blijft zo kort mo­ge­lijk' geeft het Am­ster­dam­se do­cu­ment de in­spraak­struc­tuur als volgt weer: 'Weesp als stads­deel­ge­bied vaar­digt bij over­gang naar Am­ster­dam vier in­wo­ners af als ge­ko­zen ver­te­gen­woor­di­gers in de stads­deel­com­mis­sie, waar zij ad­vie­zen uit­bren­gen aan het da­ge­lijks be­stuur. Op die ma­nier wordt aan de ene kant de bij­zon­der­heid van Weesp ge­res­pec­teerd, zon­der dat de in­ter­ne sa­men­hang en de be­stuurs­kracht van het stads­deel en de ge­meen­te als ge­heel wordt aan­ge­tast'.

Het is zon­der meer dui­de­lijk, dat de fu­sie met Am­ster­dam op geen en­ke­le wij­ze zal vol­doen aan de be­lang­rijk­ste kern­waar­de van Weesp: 'af­stand tus­sen bur­ger en be­stuur blijft zo kort mo­ge­lijk'. De Am­ster­dam­se re­a­li­teit botst fron­taal met deze Weesper kern­waar­de.

Als we­reld­stad voert Am­ster­dam in­tern een voort­du­ren­de strijd tus­sen de de­len en het ge­heel. Haar be­stuurs­mo­del wordt daar­om re­gel­ma­tig ge­wij­zigd, zo­als blijkt uit on­der­staan­de op­som­ming:

1981: in­stel­ling stads­de­len met stads­deel­ra­den;

2010: het gro­te aan­tal stads­de­len wordt door in­ter­ne fu­sies te­rug­ge­bracht naar ze­ven; ook de taak­ver­de­ling tus­sen cen­tra­le over­heid en de stads­de­len wordt ge­wij­zigd;

2011: mi­nis­ter Don­ner wil af van de deel­ge­meen­ten van zo­wel Am­ster­dam als Rot­ter­dam;

2014: de stads­deel­ra­den wor­den ver­van­gen door (klei­ne­re) be­stuurs­com­mis­sies, die een be­perk­te rol heb­ben; de cen­tra­le stad krijgt een gro­te­re rol op ter­rei­nen, die voor­heen door de stads­de­len wer­den be­stuurd.

Het on­der­bren­gen van Weesp in de groot­scha­li­ge en hier­ar­chisch op­ge­bouw­de be­stuurs­struc­tuur zal veel 'gedoe' mee­bren­gen, zo­als de ont­vlech­ting uit de Re­gio Gooi en Vecht­streek. Voorts zul­len de 22 an­de­re stads­deel­com­mis­sies de in­te­gra­tie van Weesp met ar­gus­ogen vol­gen. Krijgt Weesp mis­schien een 'sta­tus apar­te', rech­ten en fi­nan­ciële re­ge­lin­gen die de an­de­re stads­deel­com­mis­sies niet heb­ben?

Daar­bij komt dat fu­sies vol­gens het in­te­gra­tie­mo­del dwin­gend lei­den tot ver­de­re bu­reau­cra­ti­se­ring van in­ter­ne ver­hou­din­gen. In het pu­blie­ke do­mein rijst daar­om re­gel­ma­tig de vraag of schaal­spron­gen de men­se­lij­ke maat en de flexi­bi­li­teit van de nieu­we or­ga­ni­sa­tie niet zo­da­nig aan­tas­ten, dat de doel­stel­lin­gen van de schaal­ver­gro­ting op zijn minst wor­den ge­frus­teerd, dan wel ge­heel niet wor­den ge­re­a­li­seerd.  Bron: Gooi en EemlanderConclusieDe keu­ze waar Weesp voor wordt ge­steld spitst zich toe op de vol­gen­de cru­ci­a­le vraag: wil­len de in­wo­ners van Weesp een be­lang­rij­ke rol blij­ven spe­len bij de toe­komst van hun ei­gen stad? In­dien de in­wo­ners deze vraag met ’ja’ be­ant­woor­den, dan is de eni­ge ra­ti­o­ne­le keu­ze die van fu­sie met Gooi­se Me­ren.

Ie­de­re fu­sie komt niet 'van­zelf' tot stand. Er kun­nen al­tijd voor­af­gaan­de pro­ces­sen zijn ge­weest, die pijn heb­ben ver­oor­zaakt. Ook de fu­sie Weesp-Gooi­se Me­ren kent een voor­gaand fu­sie­tra­ject. Het siert Gooi­se Me­ren dat zij bij de aan­bie­ding van haar re­ac­tie op het Weesper do­cu­ment 'kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel' stelt: ’Wij zijn ons ter­de­ge van be­wust dat de op­stel­ling van som­mi­ge be­stuur­ders en uit­la­tin­gen ge­daan in het voor­gaan­de fu­sie­tra­ject uit 2012 in Weesp ne­ga­tief zijn er­va­ren. Deze er­va­ring werpt mo­ge­lijk een scha­duw over het hui­di­ge tra­ject van toe­na­de­ring en de be­stuur­lij­ke af­we­gin­gen die daar­in ge­maakt moe­ten wor­den. Wij heb­ben daar be­grip voor. Wij kun­nen het ver­le­den niet ver­an­de­ren. Wat wij wel kun­nen is de po­si­tie­ve hou­ding van Gooi­se Me­ren in het hui­di­ge tra­ject be­na­druk­ken en de hoop uit­spre­ken dat het po­si­tie­ve ge­voel daar­door de over­hand krijgt'.Ik wens de Weespers veel wijs­heid toe.

Jan Edel­man Bos, eme­ri­tus hoog­le­raar stra­te­gisch on­der­ne­mings­be­stuur Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam, woon­ach­tig in Bus­sum


 


Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 7-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]