Een traditie in wording

24 aug.- On­der lei­ding van het Me­tro­po­le Or­kest moet de twee­de edi­tie van Du­dok in Con­cert op­nieuw een suc­ces wor­den. Op 6 sep­tem­ber staan het Hil­ver­sum­se Du­dok­park en raad­huis cen­traal tij­dens het jaar­lijk­se eve­ne­ment, dat moet uit­groei­en tot een tra­di­tie. Ook nu wordt het con­cert uit­ge­zon­den op te­le­vi­sie, maar deze keer is het echt live. En dat maakt het voor con­cert­di­rec­teur Her­man Dum­mer nog in­te­res­san­ter.
Waar vo­rig jaar het the­ma nog ’100 jaar Du­dok' was, is het con­cert deze keer het start­schot voor Dut­ch Me­dia Week. Door het aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment rond­om me­dia te kop­pe­len, hoeft con­cert­di­rec­teur én or­ga­ni­sa­tor van Dut­ch Me­dia Week Her­man Dum­mer een stuk min­der uit te leg­gen. "Na­dat we vo­rig jaar voor het eerst het con­cert had­den ge­or­ga­ni­seerd, merk­ten we dat ie­der­een en­thou­si­ast was. We had­den toen die link met het Du­dok-jaar, maar dat kon dit jaar na­tuur­lijk niet weer. Door bei­de eve­ne­men­ten aan el­kaar te ver­bin­den, heb ik aan de ene kant een mooie af­trap van Dut­ch Me­dia Week en aan de an­de­re kant een goe­de aan­lei­ding om het con­cert te or­ga­ni­se­ren. We hoe­ven geen dis­cus­sie meer te heb­ben over de nood­zaak van Du­dok in Con­cert en dat scheelt tijd in de voor­be­rei­ding. Als je al­les steeds op­nieuw moet be­den­ken, vindt ie­der­een er ook elke keer weer wat van.”

Wie er­bij wil zijn, moet voor­al niet te laat ko­men. Het con­cert is gra­tis, maar zo­dra er vijf­dui­zend man bin­nen is, gaan ’de deu­ren' dicht. Fi­nan­ci­eel is het vol­gens Dum­mer een hele op­ga­ve om het gra­tis te hou­den. "Want de ar­ties­ten doen dit na­tuur­lijk niet voor niets. We krij­gen wel steun van de ge­meen­te Hil­ver­sum en spon­sors uit de om­ge­ving. Dit jaar gaan we ook op een vrien­de­lij­ke ma­nier aan de be­zoe­kers een fi­nan­ciële bij­dra­ge vra­gen. Maar de ge­dach­te ach­ter Du­dok in Con­cert is dat het een be­lang­rijk eve­ne­ment in Hil­ver­sum is, voor en door de in­wo­ners. Daar past vol­gens ons geen toe­gangs­prijs bij.”

’s Avonds is het con­cert dat op te­le­vi­sie wordt uit­ge­zon­den, maar over­dag is er ook al ge­noeg te doen in het Du­dok­park en raad­huis. Ver­schil­len­de ama­teur­groe­pen tre­den op, zo­als Het Po­li­tie Mu­ziek­ge­zel­schap Ex­cel­si­or, het Goois Jeugd Or­kest en meer. Bij het 'gro­te' con­cert is ook nog een re­gi­o­na­le link met de Bus­sum­se zan­ge­res Ju­lia Zah­ra en het Het Goois Vrou­wen­koor. Ver­der tre­den on­der an­de­ren de 3JS, Frank Boeij­en en Bo­ris op. Ui­ter­aard pro­fes­si­o­nals, maar het is ook wel een wat vei­li­ge pro­gram­me­ring. „We zit­ten op een woens­dag­avond na het acht­uur­jour­naal", legt Dum­mer uit. „Het is een con­cert voor het gro­te pu­bliek. We den­ken aan mi­ni­maal een mil­joen kij­kers en dan moet je ook ge­mid­deld pro­gram­me­ren, waar­in er voor elke kij­ker iets leuks te zien en te ho­ren is. Van vo­rig jaar heb­ben we ge­leerd dat het con­cept nog wel wat dui­de­lij­ker kan. Het moet meer een me­di­a­le uit­stra­ling heb­ben en het vak­man­schap van me­dia be­lich­ten. Vo­rig jaar hink­te het con­cert op te veel ge­dach­ten. Als je geen dui­de­lij­ke lijn hebt, ver­valt het snel in een line up van ar­ties­ten die zon­der ver­band na el­kaar op­tre­den.”

Ruud de Wild

Daar­om heeft Dum­mer naast pre­sen­ta­tor Art Rooi­j­ak­kers ook beeld­ma­ker Ruud de Wild ge­vraagd op het po­di­um te ko­men. "Tij­dens het pro­gram­ma ge­bruikt hij het Hil­ver­sum­se raad­huis als can­vas; er wor­den beel­den ge­pro­jec­teerd waar­op hij een kunst­zin­ni­ge laag zal aan­bren­gen. Tij­dens het con­cert zie je hem staan en zie je wat hij doet. Som­mi­ge din­gen maakt hij live. Art is echt de klas­sie­ke pre­sen­ta­tor die de ar­ties­ten aan­kon­digt en de in­ter­ac­tie met het pu­bliek zoekt.”

Dat het nu live wordt uit­ge­zon­den maakt het voor Dum­mer al­le­maal net even 'coo­ler'. "Vo­rig jaar werd het ook uit­ge­zon­den, maar pas twee da­gen la­ter. Ook voor het pu­bliek is het leuk, ie­der­een weet nu dat het con­cert in alle huis­ka­mers van Ne­der­land te zien is. Het con­cert is bui­ten, waar­door we te ma­ken heb­ben met het weer. Maar daar kan ik niet van wak­ker lig­gen, ik heb er toch geen in­vloed op.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]