Discussie rond zwarte piet is een smet op het feest

23 okt.- Ein­de­lijk kan Baar­naar Frits Booy eens uit­pak­ken met al­les wat hij af­ge­lo­pen tien­tal­len ja­ren rond het sin­ter­klaas­feest ver­za­mel­de.
His­to­ri­sche Kring Bae­r­ne heeft tot 6 de­cem­ber een ex­po­si­tie ge­wijd aan de sint, die - legt Booy uit - al eeu­wen een bij­zon­de­re band heeft met de stad. ,,Hij staat op ons ge­meen­te­wa­pen, we heb­ben een Ni­co­laas­kerk en ook de Pau­lus­kerk was tot de Re­for­ma­tie in 1580 aan Sint Ni­co­laas ge­wijd", weet hij. Een ver­kla­ring heeft hij ook: ,,Baarn lag langs een han­dels­rou­te, en Sint Ni­co­laas is de be­scherm­hei­li­ge van koop­lie­den.”

Booy is een van meest be­ken­de des­kun­di­gen van ons land wat be­treft sint en piet. Over­al ver­zorgt hij le­zin­gen, ook bij de lan­de­lij­ke in­tocht wordt wel een be­roep op hem ge­daan. In de loop der ja­ren zo­veel ver­za­mel­de hij heel veel dat met het feest te ma­ken heeft. Daar­van ge­tui­gen ook de vele spul­len op de expo. Sur­pri­ses, ge­dich­ten, spel­le­tjes, spe­cu­laas­plan­ken, boe­ken en tijd­schrif­ten, his­to­ri­sche ver­wij­zin­gen, het is er al­le­maal in vi­tri­nes en langs de muur. Ook een zwaai­en­de sin­ter­klaas­pop en een door­lo­pen­de kor­te film­voor­stel­ling van sin­tin­toch­ten, waar­on­der de lan­de­lij­ke met Mies Bouw­man, Adrie van Oor­schot (sint) en Piet Rö­mer (hoofd­piet) eind ja­ren zes­tig, en een in­tocht in Baarn er­gens hal­ver­we­ge de ja­ren tach­tig, met bur­ge­mees­ter Mie­de­ma en Vara-man Her­man Broek­huij­sen die op een ac­cor­de­on speelt bij het sta­ti­on - waar sint aan­komt. Ook een foto van het open­ge­bro­ken graf van de hei­li­ge Ni­co­laas uit Myra en van zijn hui­di­ge graf in het Ita­li­aan­se Bari ont­bre­ken niet. ,,Ik ben zelf ook in Bari ge­wee­st", ver­telt Booy.

His­to­risch ka­der

Een af­druk van een Baarns stem­pel voor een oor­kon­de uit 1460 is de oud­ste ver­wij­zing, maar er is meer dat ons sint­feest in een his­to­risch ka­der plaatst. Dat is één van de ver­dien­sten van de met zorg sa­men­ge­stel­de expo. Booy ver­telt over de knecht die in­eens op­dook in een boek­je van Jan Schenk­man uit 1850, over de sint zon­der baard: stu­den­ten die na­mens de sint ap­pels, koe­ken, bal­spe­len, schoe­nen en zelfs iets als een bril rond­strooi­en voor arme kin­de­ren. ,,Pas in de mid­del­eeu­wen werd het een kin­der­feest en een vast on­der­deel in de school­tra­di­tie. Want on­der­wijs is nog al­tijd net als in de mid­del­eeu­wen, een vent die voor de klas staat en de rest die zit te pen­nen", grijnst de oud-le­raar Ne­der­lands van het Baarnsch Ly­ce­um.

De hele dis­cus­sie rond (zwar­te) piet om­zeilt Booy liefst, al ont­komt hij niet aan een sta­te­ment, al­leen al om­dat hij als piet de expo open­de. ,,Ik ben een pol­der­piet. Een grij­ze on­der­laag en zwar­te stre­pen, zo­als ze ook op het sin­ter­klaas­jour­naal krij­gen is pri­ma. He­laas blij­ven er men­sen met on­wrik­ba­re stand­pun­ten en zon­der be­grip voor el­kaar. Dat is wel een smet op het feest.” Bron: Gooi en eemlander

 

Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/sint-deed-het-eeuwen-in-z-n-eentje~a96f2c045/

 Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ciY19-MgRNM

 
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]