De strijd om Lelystad is losgebarsten

6 sept.- De top­man van Ry­a­nair liet on­langs al we­ten op Le­ly­stad wel der­tig tot hon­derd rou­tes te wil­len ope­nen. Maar wan­neer Ry­a­nair de schaar­se ruim­te op Le­ly­stad gaat vul­len, dan is Le­ly­stad als over­loop voor Schip­hol mis­lukt. Dan blijft Schip­hol vol zit­ten en kan ook het aan­tal nacht­vluch­ten niet wor­den ver­min­derd. On­der druk van die nieu­we con­cur­ren­tie en het slot op Schip­hol, wil­len in­mid­dels Transa­via, Co­ren­don en TUI on­der voor­waar­den wel (deels) ver­hui­zen naar de Fle­vo­pol­der.

En dat was nu net de be­doe­ling toen het Al­ders­ak­koord in 2008 werd ge­slo­ten. Be­wo­ners, over­he­den en lucht­vaart­sec­tor wer­den het toen eens over een be­perk­te groei van Schip­hol naar 510.000 vluch­ten in 2020 (la­ter bij­ge­steld naar 500.000). Het net­werk van KLM en part­ners zou voor­rang krij­gen, om­dat met die vluch­ten en over­stap­pen­de pas­sa­giers zo­veel mo­ge­lijk recht­streek­se vluch­ten van­af Schip­hol naar vlieg­vel­den in de hele we­reld mo­ge­lijk zijn. Za­ke­lij­ke be­stem­min­gen bin­nen Eu­ro­pa zijn ook wel­kom, net als vracht­vluch­ten. Maar de pure va­kan­tie­vluch­ten moesten zo­veel mo­ge­lijk naar Le­ly­stad en Eind­ho­ven. Se­lec­te­ren dus in het be­lang van het be­drijfs­le­ven in de Rand­stad. Dat is gun­stig voor de werk­ge­le­gen­heid.

Mis­lukt

Dat zo­ge­he­ten se­lec­ti­vi­teits­be­leid is tot nu toe mis­lukt, zo me­nen vrij­wel alle be­trok­ke­nen. Voor­al de laat­ste ja­ren is Schip­hol ra­zend­snel vol­ge­lo­pen en wordt dit jaar al de grens be­reikt. Ook Eind­ho­ven zit (tij­de­lijk) vol en Le­ly­stad is pas in het voor­jaar van 2019 be­schik­baar voor en­ke­le vluch­ten. Daar­naast be­gint dit na­jaar de dis­cus­sie over de groei van Schip­hol na 2020 aan de hand van de Mi­li­eu Ef­fect Rap­por­ta­ge die dan klaar is. Vol­gens de sec­tor zou de laat­ste ja­ren de over­last dus­da­nig zijn ver­min­derd, dat na 2020 weer groei mo­ge­lijk is tot wel­licht 600.000 vluch­ten. Vol­gens de be­wo­ners klop­pen die be­re­ke­nin­gen niet en zou 525.000 vluch­ten het maxi­mum zijn.

Om te voor­ko­men dat de groei­mo­ge­lijk­he­den weer in ra­zend­snel tem­po op zijn, wil de Twee­de Ka­mer se­ri­eus werk ma­ken van se­lec­ti­vi­teit. Wel­ke vluch­ten zijn wen­se­lijk op Schip­hol en Le­ly­stad? Daar­om wordt ko­men­de don­der­dag door de com­mis­sie in­fra­struc­tuur en mi­li­eu een hoor­zit­ting ge­hou­den. De Twee­de Ka­mer­le­den wil­len van alle par­tij­en wel eens we­ten wel­ke maat­re­ge­len wel wer­ken en mo­ge­lijk zijn.

Op 13 sep­tem­ber wordt daar­over dan met de de­mis­si­o­nai­re staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma ge­spro­ken. Daar­na kun­nen de amb­te­na­ren aan de slag om het be­leid ver­der uit te wer­ken. Eni­ge haast is ge­bo­den om­dat Le­ly­stad in het voor­jaar van 2019 open gaat en maat­schap­pij­en hun plan­nen daar­op moe­ten kun­nen af­stem­men. Ver­der zal ook een nieuw ka­bi­net moe­ten aan­ge­ven in hoe­ver­re Schip­hol mag door­groei­en. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
6,5°Cza
6°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]