De mensen echt mee laten doen

25 okt.- ’Meepraten over concrete actuele zaken’ Ini­ti­a­tief­ne­mer van het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form Jel­mer Kruyt is niet ge­speend van am­bi­ties. Ge­vraagd naar het aan­tal ze­tels dat hij hoopt te ha­len bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar maart ant­woordt hij - wel­is­waar na een klei­ne aar­ze­ling - 'zes'. Hij re­a­li­seert zich dat dit mis­schien wat veel is, ,,maar als je echt het ver­schil wil ma­ken, moet je mee­doen.’’

Kruyt stap­te in 2010 de ge­meen­te­po­li­tiek in. Eerst als raads­lid en la­ter als frac­tie­voor­zit­ter van de VVD in Naar­den. Be­gin dit jaar ver­liet hij de VVD-frac­tie in Gooi­se Me­ren, on­der meer om­dat hij het niet eens was me de mate van bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. ,,Be­stuur­lij­ke ver­nieu­wing en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie zijn bij de tra­di­ti­o­ne­le par­tij­en abo­ni­ma­bel ge­re­geld. Als je nu als in­wo­ner iets wil, moet je de wet­hou­ders, of de bur­ge­mees­ter een brief stu­ren, waar je ver­vol­gens maan­den niets op hoort. Of zelf een bij­ee­komst op een po­li­tie­ke avond gaan or­ga­ni­se­ren. Dat is voor veel men­sen een brug te ver. Als volks­ver­te­gen­woor­di­ger moet je zelf de dia­loog ac­tief voe­ren. En dat ge­beurt niet echt'', zegt hij over de hui­di­ge stand van za­ken met bur­ger­par­ti­ci­pa­tie.

Als voor­beeld noemt hij 'Gooi­se Me­ren Spreekt', het bur­ger­pa­nel van de ge­meen­te. ,,Er is af­ge­spro­ken dat dat zo’n twee, drie keer per jaar gaat wor­den in­ge­zet. Dat is na­tuur­lijk veel te wei­nig. Bo­ven­dien gaat het dan - zo­als bij­voor­beeld on­langs bij de pei­ling over de fu­sie met Weesp - op een veel te hoog ab­strac­tie­ni­veau. De men­sen wil­len mee­pra­ten over con­cre­te en ac­tu­e­le za­ken waar de ge­meen­te­raad over be­sluit'', zo is zijn over­tui­ging.

Klop­pend hart van de nieu­we par­tij Goois De­mo­cra­tisch Plat­form (GDP) is de web­si­te. Hier is het de be­doe­ling vol­op met de in­wo­ners van Gooi­se Me­ren in dis­cus­sie te gaan en hun me­ning te pei­len. ,,Als ik over de markt loopt, krijg ik aar­dig wat naar mijn hoofd ge­slin­gerd. Men­sen voe­len zich niet ge­hoord. Ze zijn boos over wat de po­li­tiek doet­'', er­vaart Jel­mer Kruyt, be­den­ker van het plat­form. ,,Dit is echt een ant­woord. Men­sen mee la­ten doen.’’
Jelmer Kruyt krijgt soms te ho­ren dat hij zijn idee heeft af­ge­ke­ken van GeenPeil, dat tij­dens de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen een ze­tel pro­beer­de te ver­o­ve­ren met 'stem­kast­jes'. Hun po­li­tie­ke ver­te­gen­woor­di­gers zou­den lou­ter de me­ning uit­dra­gen en voor of te­gen wets­voor­stel­len stem­men zo­als men­sen die op een web­si­te had­den aan­ge­ge­ven. ,,Dat gaan wij dus niet doen'', helpt Kruyt die cri­ti­cas­ters on­mid­del­lijk uit de droom. ,,Wij zijn geen stem­kast­jes­par­tij. We ne­men bij elk voor­stel een ei­gen voor­lo­pig stand­punt in en dat pu­bli­ce­ren we, met het hele voor­stel, op de site. Daar ge­ven we ook kort en­ke­le stel­lin­gen bij. Dan kan ver­vol­gens ie­der­een erop re­a­ge­ren. We gaan ook met de men­sen in dis­cus­sie en zo ko­men we dan tot een uit­ein­de­lijk de­fi­ni­tief oor­deel.’’

Maar dat is niet het eni­ge. Het is de be­doe­ling dat men­sen ook zelf plan­nen aan kun­nen dra­gen. Heel di­rect, zon­der eerst de hele amb­te­lij­ke mo­len in te moe­ten. ,,Ze kun­nen bij ons op de site een ini­ti­a­tief lan­ce­ren. Wan­neer daar dan vol­doen­de draag­vlak voor is en het is iets waar wij als par­tij iets aan kun­nen doen, zul­len wij het bij­voor­beeld mid­dels een mo­tie, of door het or­ga­ni­se­ren van een bij­een­komst tij­dens een po­li­tie­ke avond agen­de­ren bij de ge­meen­te­raad.’’

Es­sen­ti­eel voor het la­ten wer­ken van het GDP is dat de web­si­te ac­tu­eel wordt ge­hou­den. ,,Daar heb­ben we on­der an­de­re een fan­tas­ti­sche me­de­wer­ker voor. Een 19-ja­ri­ge jon­gen, Hen­rik La­ban, die ik tij­dens een avond voor po­li­tiek gein­te­res­seer­de in­wo­ners ben te­gen­ge­ko­men. Echt ie­mand van de Net­fix-ge­ne­ra­tie. Ie­mand die zich niet laat voor­schrij­ven wat hij wan­neer moet kij­ken en dus ook niet wat hij moet kie­zen, een keer in de vier jaar. Bij ons kun je per on­der­werp je me­ning ge­ven, of je nou links, rechts, of he­le­maal in het mid­den zit. En dat 24 uur per dag, ze­ven da­gen in de week. Bo­ven­dien kies je zelf waar je je me­ning over geeft. Je hoeft niet over­al iets van te vin­den, of van te we­ten.’’

Kruyts en­thou­si­as­me werkt aan­ste­ke­lijk. Sinds de lan­ce­ring van de site heb­ben al en­ke­le tien­tal­len men­sen zich aan­ge­meld. Daar­naast heeft hij ook bij an­de­re po­li­ti­ci al ge­hoor ge­von­den. Jan Kwek­ke­boom van de Gooi­se Ou­de­ren Par­tij en Erik Pie­ter Vlaan­de­ren - net als Kruyt uit de frac­tie van de VVD af­kom­stig - heb­ben zich ach­ter het GDP ge­schaard. ,,Dit is wat ik al­tijd heb ge­roe­pen'', ver­klaart Kwek­ke­boom zijn over­stap. ,,Geef het stad­huis te­rug aan de men­sen. Je moet de ver­bin­ding zoe­ken. Niet schreeu­wen dat je ge­lijk hebt. Da’s leuk voor de büh­ne en voor een beet­je scherp­te in het de­bat, maar het is niet ef­fec­tief.’’ Vlaan­de­ren ziet in het plat­form ei­ge­nijk een te­rug­keer naar 1965, toen hij net po­li­tiek geïn­te­res­seerd raak­te. ,,Toen had­den we in Mui­der­berg open­ba­re frac­tie­ver­ga­de­rin­gen. In de huis­ka­mer van Si­mon Ita­li­aan­der was er dan een soort li­be­ra­le soos. Daar praat­ten we over hoe de bus door Mui­der­berg moest rij­den. Bij het plat­form staat de D van de­mo­cra­tie fier voor­op'', al­dus Vlaan­de­ren.

Op het plat­form kan ie­der­een van 14 jaar en ou­der een­vou­dig aan­ge­ven of hij het eens is met voor­lig­gen­de raads­voor­stel­len en de bij­be­ho­ren­de stel­lin­gen. Ook is er een we­ke­lijks wis­se­len­de poll. De uit­komst van alle raad­ple­gin­gen staat cen­traal bij de stand­punt­be­pa­ling door de frac­tie in de ge­meen­te­raad. ,,De men­sen moe­ten nog wel wen­nen'', heeft Kruyt deze week ge­merkt. ,,Deze ma­nier van mee­pra­ten be­te­kent een men­ta­li­teits­ver­an­de­ring. Daar­in moe­ten de men­sen mee­gaan. Ze moe­ten echt ac­tief mee­den­ken.’’  Bron: Gooi en Eemlander   Foto: Bussums Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]