De hobbelige weg Sneek-Huizen

9 mrt.-  Sicko Hel­doorn (61) vol­doet in ie­der ge­val moei­te­loos aan een van de wen­sen van de Hui­zer ge­meen­te­raad: 'er­va­ring met her­in­de­lings­pro­ces­sen en met re­gi­o­na­le en bo­ven­re­gi­o­na­le sa­men­wer­king'.
Die con­sta­te­ring legt te­ge­lijk de vin­ger op een ge­voe­li­ge plek. Na ge­de­pu­teer­de in Fries­land en bur­ge­mees­ter van Op­ster­land en As­sen te zijn ge­weest, trad Hel­doorn in ja­nu­a­ri 2014 aan als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter in Dan­tu­ma­deel. Deze ge­meen­te - qua in­wo­ner­tal half zo groot als Hui­zen - in het noord­oos­ten van Fries­land moest fu­se­ren met Don­ge­ra­deel, Kol­lu­mer­land en Nieuw­kruis­land en Fer­wer­der­a­deel. In maart 2016 be­sloot de raad van Dan­tu­ma­deel ech­ter - als eni­ge van de vier - af te zien van een be­stuur­lijk sa­men­gaan per 2019. Het bleef bij een amb­te­lij­ke fu­sie, per 1 ja­nu­a­ri 2017.

Het vast­hou­den van Dan­tu­ma­deel aan haar zelf­stan­dig­heid be­te­ken­de het ein­de van het waar­ne­mer­schap van Hel­doorn. De ge­meen­te kreeg in de­cem­ber vo­rig jaar weer een 'vas­te' bur­ge­mees­ter in de per­soon van Klaas Agri­co­la. De moei­za­me re­la­tie tus­sen Hel­doorn en de raad zou een van de oor­za­ken van het mis­luk­ken van de fu­sie zijn ge­weest. 'Hel­doorn werd meer­de­re ke­ren aan­ge­val­len dat hij een ge­hei­me agen­da zou heb­ben om de zelf­stan­dig­heid van Dan­tu­ma­deel te­niet te doen', meld­de Het Dag­blad van het Noor­den.

In Hui­zen krijgt de PvdA'er op­nieuw een fu­sie­klus op zijn bord. De pro­vin­cie Noord-Hol­land wil dat zijn nieu­we ge­meen­te sa­men­gaat met Bla­ri­cum en La­ren. Dat is ove­ri­gens ook de re­den dat Hui­zen na de pen­si­o­ne­ring van Fons Her­tog een waar­ne­mend bur­ge­mees­ter kreeg. Hel­doorn volgt in die func­tie dus Her­tog op, die on­langs op­stap­te we­gens 'grens­over­schrij­dend ge­drag'.

Voor­dat de in Sneek ge­bo­ren en ge­to­gen Hel­doorn in Dan­tu­ma­deel aan de slag ging, was hij bur­ge­mees­ter van Op­ster­land en van As­sen. In de hoofd­stad van Dren­the trad hij in 2007 aan. Van­af de grens tus­sen Fries­land en Dren­the werd hij geës­cor­teerd door een brand­weer­wa­gen, een am­bu­lan­ce en mo­tor­rij­ders van de po­li­tie. Tij­dens het fees­te­lijk ont­haal op het ge­meen­te­huis van As­sen (qua in­wo­ner­tal ruim an­der­half keer zo groot als Hui­zen) meld­de de nieu­we bur­ger­va­der dat er in de door­gaan­de weg die over de pro­vin­cie­grens loopt geen bob­bel te be­ken­nen was ge­weest. En dat hij als eer­ste ken­nis wil­de ma­ken met alle ge­le­din­gen van zijn nieu­we ge­meen­te. Hij nam zich naar ei­gen zeg­gen voor om daar­bij goed te luis­te­ren. ’In Op­ster­land weet men hoe­veel in­span­ning dat mij kos­t', grap­te hij.

Vijf jaar la­ter ein­dig­de het Drent­se 'uit­stap­je' van de Fries met een har­de klap. Op 11 april 2013 be­sloot de ge­meen­te­raad Hel­doorn niet voor een twee­de ter­mijn van zes jaar voor te dra­gen, na­dat de ver­trou­wens­com­mis­sie het ver­trou­wen in hem op­ge­zegd. Voor Hel­doorn een don­der­slag bij hel­de­re he­mel.

Trouw wist te mel­den dat de raad die avond ach­ter ge­slo­ten deu­ren had ver­ga­derd over het ne­ga­tie­ve ad­vies waar­mee de ver­trou­wens­com­mis­sie een half jaar be­zig was ge­weest.

Toen Hel­doorn - die net weer aan het werk was na een her­nia - na het be­slo­ten ge­deel­te de raads­zaal weer bin­nen­kwam, kreeg hij te ho­ren dat de raad lie­ver een an­de­re bur­ge­mees­ter had. 'Om­dat de emo­ties hoog op­lie­pen, werd de ver­ga­de­ring beëin­digd.’

Bin­nen en bui­ten het ge­meen­te­huis heerste daar­op 'on­be­grip, spe­cu­la­tie en voor­al ver­ba­zing', meld­de Bin­nen­lands Be­stuur la­ter. ’De Drent­se hoofd­stad blijft in ver­twij­fe­ling ach­ter.’ Zo­wel Hel­doorn als de raads­le­den wa­ren - zo­als ge­brui­ke­lijk - ge­hou­den aan de ge­heim­hou­dings­plicht. ’Ik ben diep te­leur­ge­steld', wil­de de bur­ge­mees­ter toch re­a­ge­ren. ’In mijn ei­gen be­le­ving heb ik nooit in een kwaad dag­licht ge­staan.’

Het Dag­blad van het Noor­den wist - op ba­sis van 'goed in­ge­voer­de bron­nen' - meer te mel­den over de re­den voor het be­sluit van de raad. 'Hel­doorn staat als bur­ge­mees­ter niet bo­ven de par­tij­en, is te PvdA-man ge­ble­ven en zijn 'bot­te' om­gang met het per­so­neel op het stad­huis wordt er aan­ge­duid als Sick­oneu­rig.” Een krap­pe meer­der­heid van de raad - zes­tien voor en veer­tien te­gen - zou daar­om, heb­ben be­slo­ten niet met hem ver­der te gaan. Hel­doorns re­ac­tie in de krant: ’Het is niet uit te leg­gen waar­om je een bij men­sen po­pu­lai­re bur­ge­mees­ter naar huis stuurt'. En te­gen­over Trouw: ’het is een bi­zar­re si­tu­a­tie'.

Een groep As­se­na­ren, die Hel­doorn een 'pri­ma bur­ge­mees­ter' von­den, start­te een hand­te­ke­nin­gen­ac­tie on­der de kreet 'Sicko moet blij­ven'. Dat mocht niet ba­ten. Hel­doorn ver­trok.

In Bin­nen­lands Be­stuur had hij ove­ri­gens ge­pleit voor het op­hef­fen van de (wet­te­lij­ke) ver­trou­we­lijk­heid rond her­be­noe­mings­pro­ce­du­res. ’ Je krijgt hier­door ver­ve­len­de spe­cu­la­ties, en je kunt je niet ver­de­di­gen', wist hij uit ei­gen er­va­ring. ’Ook lijkt het me las­tig voor de volks­ver­te­gen­woor­di­gers dat ze de re­den niet aan hun ach­ter­ban kun­nen uit­leg­gen. Het is niet meer van deze tijd om al­les ge­heim te moe­ten hou­den.’

In no­vem­ber 2017, bij zijn af­scheid als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter van Dan­tu­ma­deel, haal­de de Fries in de Leeu­war­der Cou­rant uit naar de buur­pro­vin­cie. ’In Dren­the kun je aan het ein­de van de avond roe­pen: de zaal is het met mij eens. En dan, twee jaar la­ter, blijkt dat deze men­sen elke avond je voo­d­oopop­je zit­ten te be­wer­ken.’ Bij die woor­den maak­te Hel­doorn, no­teer­de de ver­slag­ge­ver, ste­ken­de be­we­gin­gen in zijn hand­palm.Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]