De harde grens van het Gooi en de Vechtstreek

6 sept.- Een kei­har­de grens­lijn aan de west­kant van de re­gio Gooi en Vecht­streek. Zo kun je het Am­ster­dam-Rijn­ka­naal ge­rust noe­men.
Toch heeft dit ka­naal ook zijn zach­te kan­ten, bij­voor­beeld bij de golf­club van Loe­nen aan de Vecht. Op deze lucht­fo­to is de streep door het land­schap dui­de­lijk te zien, met aan de bo­ven­kant de brug van de pro­vin­ci­a­le weg tus­sen Hil­ver­sum en Rijks­weg A2. Het Am­ster­dam-Rijn­ka­naal maakt deel uit van de gro­te cor­ri­dor Am­ster­dam-Utrecht. Je ziet het ka­naal met pal daar­naast de spoor­lijn. De snel­weg A2 is op deze foto niet zicht­baar. Alle drie vor­men ze een eco­no­mi­sche aan­voer­lijn met daar­naast be­lang­rij­ke in­du­strie­ge­bie­den in bij­voor­beeld Am­ster­dam, Maars­sen en Utrecht.

Zo niet in Loe­nen aan de Vecht. In de vroe­ge­re ge­meen­te Loe­nen gold een streng be­leid voor wat be­treft de na­tuur­be­scher­ming en het be­houd van het dorp. Dat be­leid is voort­ge­zet in de fu­sie­ge­meen­te Sticht­se Vecht. Rechts­bo­ven is nog net een stuk­je van de ri­vier de Vecht te zien die in de rich­ting van het dorp­je Vree­land stroomt. Daar weer naast zijn de eer­ste wa­ter­par­tij­en te ont­wa­ren van het Loos­d­recht­se plas­sen­ge­bied. Slin­ge­rend gaat de pro­vin­ci­a­le weg door het land­schap, in zui­de­lij­ke rich­ting naar de be­bouw­de kom van Loe­nen.

Links­bo­ven is aan de rand van het ka­naal het be­drij­ven­ter­rein De Werf II te zien. Dit be­drij­ven­ter­rein­tje ligt ver bui­ten de be­bouw­de kom van Loe­nen, maar heeft een hech­te band met het dorp. Maar wat doet zo’n gro­te golf­baan dan mid­den in het mooie land­schap, kan de eer­ste ge­dach­te zijn. De golf­baan van Old Cour­se Loe­nen is pro­mi­nent aan­we­zig op deze lucht­fo­to. Dit voor­jaar vier­de de club al weer het tien­ja­ri­ge be­staan. Toch is de voor­ma­li­ge ge­meen­te Loe­nen al­tijd een warm voor­stan­der ge­weest van de komst van deze baan, juist van­we­ge de be­scher­ming van het land­schap.

Want ook in en rond Loe­nen ge­ven steeds meer boe­ren er de brui aan, al dan niet dank­zij de stren­ge Eu­ro­pe­se re­gels. Daar­mee dreigt een ver­loe­de­ring van het land­schap. Om dat te voor­ko­men mocht de baan er ko­men, mits deze per­fect zou op­gaan in het land­schap. Land­schaps­ar­chi­tect J. van den Ham­mer heeft daar per­fect aan vol­daan. Alle zicht­lij­nen van het oor­spron­ke­lij­ke land­schap zijn be­hou­den ge­ble­ven.

Old Cour­se Loe­nen, dat deels is voort­ge­ko­men uit Old Cour­se Am­ster­dam telt ne­gen ho­les, maar de wens be­staat om het aan­tal ho­les uit te brei­den. De golf­club wil een ont­moe­tings­plaats zijn voor alle ge­zind­ten, top­pers en ama­teurs, jong en oud. De club or­ga­ni­seert les­sen en heeft tal van ge­zel­lig­heids­ac­ti­vi­tei­ten. Van­af de club is er een prach­tig zicht op zo­wel het ka­naal als op het his­to­ri­sche dorp van Loe­nen. Ten zui­den van de golf­baan ligt de splin­ter­nieu­we woon­wijk Cro­nen­burgh. Deze is op de lucht­fo­to net niet te zien. Cro­nen­burgh ken­merkt zich door de bouw van his­to­ri­se­ren­de ar­chi­tec­tuur, waar­door het aan­sluit bij de his­to­ri­sche dorp van Loe­nen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cdi
5,5°Cwo
7,5°Cdo
7°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]