Centrum voor borstkanker groeit uit jasje

3 okt.- Tien jaar na de start groeit het Mammacentrum voor borstkankeronderzoek en - behandeling in het Hilversumse Tergooi uit zijn jasje. Uitbreiding is hard nodig. De wachtkamer, die nu vaak uitpuilt, ondergaat een complete metamorfose. Het centrum krijgt bovendien extra spreek- en behandelkamers, nieuwe apparatuur en patiënten kunnen straks buiten op adem komen in mooi groen rondom de afdeling: de emotuin.

Centrum voor borstkanker groeit uit jasje


De nieuwe grote wachtkamer met groene muur straalt rust uit. ILLUSTRATIE TERGOOI
Van onze verslaggever

Hil­ver­sum ,,Ik zag die ge­span­nen blik­ken in de vol­le wacht­ka­mer en wist: dit moet an­ders", zegt ra­dio­loog Esté­ban van Keu­len.
Hij is de drij­ven­de kracht ach­ter de uit­brei­ding van het Mam­ma­cen­trum voor borst­kan­ker­zorg in het Hil­ver­sum­se Ter­gooi. ,,Toen het nog niet zo druk was ging het pri­ma. Het ziet er vrien­de­lijk en hui­se­lijk uit. Maar om­dat het zo goed gaat, zit­ten men­sen nu ’s och­tends hut­je mut­je. Je kunt je voor­stel­len dat er al­tijd ie­mand mee­gaat als on­der­steu­ning als je hier wacht voor borst­kan­ker­on­der­zoek. Soms ne­men ze meer men­sen mee. Dat be­grijp ik. Want je bent ge­span­nen. Vaak barst het hier uit zijn voe­gen en zijn er geen stoe­len ge­noeg. Dan zijn er soms ook nog men­sen die el­kaar de meest ver­schrik­ke­lij­ke ver­ha­len ver­tel­len. Ter­wijl jij zit te wach­ten om te ho­ren wat er met je aan de hand is. Die men­sen zie je he­le­maal ver­star­ren.”

Voor Van Keu­len en zijn team was het dui­de­lijk. Het moet gro­ter, mo­der­ner en met meer pri­va­cy. ,,Wach­ten op de nieuw­bouw duurt ge­woon te lang.” Wel ver­hui­zen zo­veel mo­ge­lijk fa­ci­li­tei­ten straks mee naar het nieu­we zie­ken­huis op Mon­ni­ken­berg.

De uit­brei­ding in fa­ses is on­langs ge­start en be­gin 2018 klaar. ,,We wil­len het de pa­tiënt zo com­for­ta­bel mo­ge­lijk ma­ken. Het is al zo zwaar.” Het Mam­ma­cen­trum - 'mam­ma' is La­tijn voor borst - krijgt er vijf ex­tra spreek- en be­han­del­ka­mers bij, een twee­de echo­ka­mer met vi­deo­scherm in het pla­fond zo­dat de pa­tiënt kan mee­kij­ken, een mo­der­ne­re punc­tie­ta­fel en een twee­de to­mo­syn­the­se. Deze - in de volks­mond tie­ten­plet­ter ge­noemd - maakt hoog­waar­di­ge drie­di­men­sti­o­na­le mam­mo­gra­fie­beel­den waar­mee de­tails nóg be­ter zijn te be­oor­de­len. Uniek is dat in het Mam­ma­cen­trum alle beeld­on­der­zoe­ken van pa­tiën­ten door twee ra­dio­lo­gen wor­den be­stu­deerd.

Groe­ne muur

De wacht­ka­mer wordt 2,5 keer zo groot. ,,Deze muur gaat er­uit en die ruim­te komt er­bij", ge­baart Van Keu­len met een kleu­ren­waai­er voor verf en be­hang in zijn hand. ,,Het is nu een beet­je ou­bol­lig. Het bloe­men­be­hang gaat eraf en de look wordt ba­sic met na­tuur­lij­ke ma­te­ri­a­len. Er ko­men los­se zit­jes, een gro­te lees­ta­fel waar je kof­fie en thee kunt drin­ken en hier ko­men bank­jes waar je be­schut zit. En daar komt een groe­ne muur met le­ven­de plan­ten voor een 'he­a­ling en­vi­ron­ment'.” Hij praat snel en en­thou­si­ast. ,,Ik word hier blij van. Het wordt heel mooi.” Nieuw is dat pa­tiën­ten straks via open­slaan­de deu­ren een mooie tuin in­lo­pen. ,,De emo-tuin om even op adem te ko­men.” Het Mam­ma­cen­trum is tien jaar ge­le­den van de grond ge­tild mede dank­zij een me­ga­s­chen­king van een Gooi­se vrouw, die ano­niem wil blij­ven. Hier wer­ken alle chi­rur­gen, ra­dio­lo­gen, on­co­lo­gen, spe­ci­a­lis­tisch ver­pleeg­kun­di­gen en ra­dio­lo­gisch la­bo­ran­ten op één plek in­ten­sief sa­men rond­om de pa­tiënt. ,,Een su­per­goed ge­mo­ti­veerd team.”

Knob­bel­tje

Ter­gooi be­hoort tot de gro­te be­han­del­cen­tra voor borst­kan­ker in Ne­der­land. Vol­gens het zie­ken­huis zelf lig­gen de kan­sen op ge­ne­zing en over­le­ving er bo­ven het lan­de­lijk ge­mid­del­de.

Dank­zij het 'snel­tra­jec­t' kun­nen vrou­wen met een ver­dacht knob­bel­tje, lo­ka­le pijn aan borst of te­pel of an­de­re borst­af­wij­king met­een te­recht. Bij twij­fel wor­den met een naald cel­len uit het ver­dach­te ge­bied ge­prikt voor on­der­zoek door de pa­tho­loog. Bin­nen één dag vol­gen on­der­zoek, uit­slag en even­tu­eel een be­han­del­plan. Ge­mid­deld vin­den er vier slecht-nieuws­ge­sprek­ken per week plaats. Die snel­heid is es­sen­ti­eel, zegt Van Keu­len. ,,Je kunt men­sen niet een week la­ten wach­ten. Som­mi­gen sla­pen niet meer. Ma­ken zich zo druk. Die vlie­gen je om de nek als ze ho­ren dat het goed is.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]