Bouwen, bouwen, bouwen is het adagium en dan liefst seniorenbungalows

16 okt.- ,,Bou­wen, bou­wen, bou­wen.’’ Dat is wat be­treft de Hui­zer ma­ke­laar Alfred de Kleer­mae­ker het nieu­we mot­to, na het vroe­ge­re ada­gi­um lo­ca­tie, lo­ca­tie, lo­ca­tie. De Kleer­mae­ker doet zijn op­roep aan de re­gio­ge­meen­ten naar aan­lei­ding van de re­gi­o­na­le woon­markt­cij­fers van ma­ke­laars­club NVM.
De Gooi­se wo­ning­markt - waar ook bij­voor­beeld Baarn en Weesp on­der val­len - staat flink on­der druk. Er zijn wel­is­waar min­der trans­ac­ties dan een jaar ge­le­den, maar dat heeft lou­ter te ma­ken met een te­kort aan aan­bod. ,,Men­sen zet­ten hun huis niet te koop, voor­dat ze iets an­ders heb­ben'', al­dus De Kleer­mae­ker, die voor­zit­ter is van de Gooi­se NVM-af­de­ling. ,,Maar ’dat an­de­re' is er dus niet. Daar­door komt er geen ver­huis­be­we­ging op gang.’’

De ge­mid­del­de hui­zen­prijs is sinds vo­rig jaar flink ge­ste­gen, ruim 15 pro­cent. Dit be­te­kent voor het Gooi dat een ge­mid­del­de wo­ning nu voor 391.000 euro wordt ver­kocht. Dat is ruim 5 pro­cent duur­der dan voor de eco­no­mi­sche cri­sis.

Ook de ver­koop­snel­heid ligt flink hoog. Een ap­par­te­ment of wo­ning staat nu net iets meer dan een maand te koop. Vrij­staan­de wo­nin­gen doen het met ruim twee maan­den iets 'slech­ter', al is dit een hal­ve­ring van de tijd dat ze vo­rig jaar nog te koop ston­den.

Wat ver­der op­valt in de kwar­taal­cij­fers van de NVM is dat de ge­mid­del­de prijs van de te koop staan­de wo­nin­gen met ruim twee ton is toe­ge­no­men ten op­zich­te van vo­rig jaar. Dit heeft te ma­ken met het feit dat wo­nin­gen die te koop staan voor­al in het hoge seg­ment - vrij­staand en twee-on­der-een-kap - zit­ten. Het aan­tal 'be­taal­ba­re' wo­nin­gen is maar zeer be­perkt.

Wat De Kleer­mae­ker be­treft is de eni­ge op­los­sing dus dat er vaart wordt ge­maakt met nieu­we wo­nin­gen. Wat hem be­treft zou daar­bij ex­tra aan­dacht mo­gen zijn voor se­ni­o­ren­bun­ga­lows. ,,Daar is hier in de re­gio veel vraag naar. Ou­de­ren wil­len best ver­hui­zen maar dan lie­ver naar een huis­je met een tuin­tje dan naar een ap­par­te­ment met een bal­kon­ne­tje van vijf vier­kan­te me­ter.’’ Bo­ven­dien zou dit mo­ge­lijk de zo ge­wens­te door­stro­ming op gang bren­gen, om­dat veel se­ni­o­ren dan een wo­ning ach­ter­la­ten waar meer vraag naar is. ,,Het zou goed zijn om eens te kij­ken of je be­paal­de kan­to­ren niet om­bouwt naar ap­par­te­men­ten, maar ri­gou­reus weg­haalt en kiest voor laag­bouw'', hoopt De Kleer­maec­ker. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]