Bouw fietstransferium op Crailo

27 okt.- Drie Hil­ver­sum­se ge­meen­te­raads­frac­ties wil­len au­to­we­gen van en naar het Me­dia­park en in de rest van de re­gio ont­las­ten door een fiet­strans­fe­ri­um te bou­wen op Crailo.
Het ge­bied wordt mo­ge­lijk van de pro­vin­cie Noord-Hol­land ge­kocht door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren. Vol­gens Hart voor Hil­ver­sum, GroenLinks en de Chris­tenU­nie is een plek waar au­to­mo­bi­lis­ten kun­nen par­ke­ren, om ver­vol­gens de fiets naar hun werk te pak­ken, dé op­los­sing voor au­to­druk­te. "Na­tuur­lijk ver­be­te­ren we daar­mee de be­reik­baar­heid van het Me­dia­park, maar van­uit het over­stap­punt kun­nen fo­ren­zen ook de fiets pak­ken naar bij­voor­beeld Bla­ri­cum, Hui­zen en Bus­sum", al­dus Jan de Wit (Chris­tenU­nie).

De drie par­tij­en den­ken met de maat­re­gel iets te kun­nen doen te­gen vast­staand ver­keer op on­der meer de Jo­han­nes Ge­radts­weg in Hil­ver­sum, de Cein­tuur­baan en de Bus­su­mer­grind­weg in Bus­sum. Ook toe­ris­ten kun­nen vol­gens Ka­rin Wal­ters (Hart voor Hil­ver­sum) pro­fi­te­ren van de 'fiets­hub'. "Fiets­pa­den van­af het over­stap­punt op Crailo moe­ten wor­den ver­be­terd. Bo­ven­dien kun­nen au­to­mo­bi­lis­ten daar ook nog bus 320 naar Am­ster­dam pak­ken.”

Sti­mu­le­ren

Het drie­tal is niet bang dat au­to­mo­bi­lis­ten geen heil zien in een over­stap op Crailo en een, wel­licht re­gen­ach­ti­ge, fiets­tocht naar hun werk. Van Crailo naar het Me­dia­park is het ruim vier ki­lo­me­ter fiet­sen. "Werk­ge­vers en de ge­meen­ten kun­nen het aan­trek­ke­lij­ker ma­ken door de fiets­tocht te sti­mu­le­ren", zegt Jan Kast­je (GroenLinks). Hoe dit te doen zou on­der­deel moe­ten zijn van het on­der­zoek. „Al krij­gen we maar tien pro­cent van de au­to­mo­bi­lis­ten zo­ver om het laat­ste stuk te fiet­sen, dan neemt dat de druk op de we­gen naar het Me­dia­park al deels weg.” De drie op­po­si­tie­par­tij­en vra­gen het Hil­ver­sum­se col­le­ge te on­der­zoe­ken of het plan uit­voer­baar is. De drie par­tij­en den­ken dat een trans­fe­ri­um bij de A1 pri­ma kan sa­men­gaan met de daar nu al ge­dach­te wo­ning­bouw. „We zijn nu nog op tijd om dit plan voor te stel­len, wel­licht is er ook plek voor ho­re­ca­voor­zie­nin­gen", den­ken de frac­tie­lei­ders.

Het trans­fe­ri­um zou ook een plek kun­nen zijn om au­to­mo­bi­lis­ten tij­dens eve­ne­men­ten met pen­del­bus­sen te ver­voe­ren, denkt De Wit. "Bij­voor­beeld tij­dens de Open Stu­dio Da­gen.” Bron: Gooi en Eemlander
Park+Bike op Crailo voor verbeteren bereikbaarheid Media Park
HILVERSUM - Of het plan haalbaar is, is de vraag. Opvallend is het wel. Drie politieke partijen in Hilversum denken aan een 'Park+Bike'-voorziening op Crailo langs de  A1 om zo de verkeersellende richting en vanaf het Media Park te zien eindigen. 


Oppositiepartijen Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie willen op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Zij komen nu met het voorstel, omdat de aankoop van Crailo door de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren binnenkort in de drie verschillende gemeenteraden wordt besproken.


Aanleiding boor het plan zijn de files vanaf Laren en Bussum naar het Media Park en ’s avonds weer, maar dan in omgekeerde richting. Dat leidt tot ergernis bij de automobilisten en overlast bij omwonenden. "Om over milieu- en gezondheidsschade (fijnstof) nog maar te zwijgen", aldus de drie fracties. 


Als de Park+Bike er zou komen, kunnen werknemers en bezoekers van het Media Park bij Crailo de A1 verlaten en daar hun auto parkeren. Vervolgens rijdt men met de eigen (vouw)fiets of een -al dan niet elektrische- deelfiets in een rechte lijn over de heide naar het Media Park. Dat leidt tot minder files en bovendien komen de fietsende werknemers fris en op tijd op hun werk, is de gedachte.


“Er zijn al goede voorbeelden van Park+Bike voorzieningen in het land", aldus initiatiefnemer Karin Walters (Hart voor Hilversum). "Door gebruik te maken van deze ervaringen en die toe te passen op onze regio kan er een mooie kans ontstaan om de bereikbaarheid van het Mediapark en van Hilversum en het leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren.”


Volgens Jan Kastje van GroenLinks is een Park+Bike in Crailo niet alleen goed voor de bereikbaarheid van Hilversum, maar dankzij de strategische ligging een aanwinst voor de hele regio. "Vanaf hier vertrekt R-net buslijn 320 naar Amsterdam. De locatie kan ook als uitvalsbasis dienen voor snelle en toeristische fietsroutes. Vanaf de Park+Ride kunnen namelijk ook (snel)fietspaden worden aangelegd naar Bussum, Huizen, Blaricum en Laren. Al deze plaatsen liggen op slechts 10 tot 20 minuten fietsafstand."


In de komende twee maanden besluiten de gemeenteraden van Hilversum, Bussum en Laren over het al dan niet aankopen van het Crailo-terrein van de provincie Noord-Holland, meldt Jan de Wit van de ChristenUnie. "Nu is daarom een goed moment om te onderzoeken of een Park+Bike-voorziening op deze locatie kan gaan functioneren en of deze in de plannen voor het Crailo-terrein kan worden ingepast, ook als de aankoop niet door zou gaan." Bron: Hilversum NieuwsGa terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]