Analyse: En nu eens zien of Haarlem het genoeg vindt. Wacht Wijdemeren een behouden vaart of gaat de provincie toch moeilijk doen?

4 nov.- De teer­ling is ge­wor­pen. Bij­na drie­kwart van de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad heeft ge­ko­zen voor een amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum én Gooi­se Me­ren ’op een zo kort mo­ge­lij­ke ter­mijn' en staat po­si­tief te­gen­over de vor­ming ’op ter­mijn' van één ge­meen­te Gooi en Vecht­streek. De ham­vraag is of de pro­vin­cie Noord-Hol­land dat vol­doen­de vindt.
Dat on­der druk al­les vloei­baar wordt, is don­der­dag­avond in Wij­de­me­ren weer eens be­we­zen. Er ont­stond een bij­zon­der ver­bond van twee co­a­li­tie- en twee op­po­si­tie­frac­ties, res­pec­tie­ve­lijk CDA en DorpsBe­lan­gen (DB) plus D66 en De Lo­ka­le Par­tij (DLP). Voor­al de bei­de 'dorpslo­ka­len' heb­ben iets uit te leg­gen. Zij wa­ren toch zo voor zelf­stan­dig­heid? Waar­om ge­ven ze die nu dan op, zij het op ter­mijn?

Lu­ther­tje

René Voigt (DB) en Gert Zagt (DLP) zul­len bij hun ach­ter­ban wel ’een Lu­ther­tje' doen. De grond­leg­ger van de Re­for­ma­tie zou te­gen zijn ker­ke­lij­ke rech­ters heb­ben ge­zegd: "Hier sta ik, ik kan niet an­ders.” Voigt en Zagt stel­den: dit is het best haal­ba­re. De raad koos niet voor fu­sie met al­leen Hil­ver­sum, maar wil Gooi­se Me­ren er­bij.

Bij­zon­der was ook dat CDA en D66 hun me­nings­ver­schil weg­poet­sten. Voor D66 was een al­li­an­tie met al­leen Hil­ver­sum on­be­spreek­baar, het CDA dacht dat daar­aan he­laas niet te ont­ko­men viel. Maar het CDA schoof op: Gooi­se Me­ren móét er­bij.

Maakt het Wij­de­meer­se stand­punt nu in­druk in Haar­lem, waar Ge­de­pu­teer­de Sta­ten dins­dag kno­pen door­hak­ken? Daar­over be­staan twij­fels, en niet al­leen bij de frac­ties die don­der­dag aan het kort­ste eind trok­ken. Het scherpst was Rob­by Is­rael (O-Lib): „Dit be­sluit zal woens­dag 8 no­vem­ber (daags na het GS-be­sluit) ach­ter­haald zijn. Ook Sie­ta Ver­meu­len (VVD), Stan Poels (PvdA/GroenLinks) én na­mens het col­le­ge wet­hou­der Theo Reijn (CDA) we­zen erop dat in het stand­punt van de meer­der­heid van de raad één gro­te zwak­te zit. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten heb­ben niet al­leen ge­vraagd wát de raad wil, maar ook wan­neer.

Half sep­tem­ber schre­ven GS: "Wij­de­me­ren be­sluit vóór 7 no­vem­ber 2017 tot een be­stuur­lij­ke (al­ge­he­le, red.) fu­sie met in ie­der ge­val Hil­ver­sum vóór 2023 en de nieu­we raad be­sluit ver­vol­gens vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 per wan­neer die fu­sie daad­wer­ke­lijk plaats­vindt. Mocht de nieu­we raad vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 geen fu­sie­da­tum be­pa­len, dan voe­ren wij de arhi-pro­ce­du­re voor Wij­de­me­ren om tot een fu­sie te ko­men.”

Voor be­stuur­lij­ke fu­sie heeft de Wij­de­meer­se raad niet ge­ko­zen, wel voor amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren. Maar wan­neer dan amb­te­lijk fu­se­ren? ’Op een zo kort mo­ge­lij­ke ter­mijn' staat in de aan­ge­no­men mo­tie. Poels daar­over: „Er staat geen jaar­tal in.” Na­mens het col­le­ge sloot Reijn zich daar­bij aan: "'Kortst mo­ge­lij­ke ter­mijn' is niet het ant­woord dat de pro­vin­cie heeft ge­vraagd.”

Een an­de­re kwes­tie dan. De Wij­de­meer­se raad kan wel kie­zen voor – mo­ge­lijk heel lang­du­rig – amb­te­lijk sa­men­gaan met Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren, de vraag is of die be­oog­de part­ners daar brood in zien, want wat heb­ben zij er­aan? Joost Boer­mans (D66) zei daar­over con­tac­ten te heb­ben ge­had. Ver­meu­len (VVD) wil­de wel eens we­ten met wie, mis­schien al­leen met D66-par­tij­ge­no­ten? Met bur­ge­mees­ters wel­licht? Boer­mans zei dat ’het ver­der ging dan al­leen de par­tij'. Veel te vaag, vond Ver­meu­len. Poels zet­te Boer­mans ver­der on­der druk: „Ik ga er­van uit dat het is voor­be­reid met Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren en dat ze ’ja’ zeg­gen als Wij­de­me­ren bij ze aan­klopt.” Re­ac­tie bleef uit.

Hoop

Ove­ri­gens is de vage kant van het Wij­de­meer­se stand­punt wel te be­grij­pen. Was een da­tum ge­noemd voor amb­te­lij­ke fu­sie, be­stuur­lij­ke fu­sie of fu­sie tot één re­gio­ge­meen­te dan had­den DB en DLP ver­moe­de­lijk af­ge­haakt. De vaag­heid houdt de hoop le­vend een amb­te­lij­ke fu­sie heel lang in stand te hou­den zon­der vol­gen­de stap: be­stuur­lij­ke fu­sie. Dins­dag we­ten we of de pro­vin­cie dat ac­cep­teert. Bron: Gooi en eemlander, analyse door Ro­nald Fris­artAnalyse

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Analyse

 

Gemeenteraad Wijdemeren: blamage of iets zinvols?

Van onze verslaggever

Of het nu 5 mi­nu­ten voor 12 is of 5 se­con­den is niet zo be­lang­rijk. Feit is dat – in schaak­ter­men - voor de Wij­de­meer­se po­li­tiek én de bur­gers van­avond de vlag valt.
Lukt het de ge­meen­te­raad niet over de be­stuur­lij­ke toe­komst van Wij­de­me­ren met over­tui­gen­de meer­der­heid een over­tui­gend voor­stel te for­mu­le­ren, dan is al­ge­he­le (be­stuur­lij­ke) fu­sie met al­leen Hil­ver­sum over lut­te­le ja­ren een feit. Het ge­sprek dat bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders over amb­te­lij­ke fu­sie nog wil­len voe­ren met het col­le­ge van Gooi­se Me­ren zal daar­aan ver­moe­de­lijk wei­nig ver­an­de­ren.

Als de ex­tra be­wo­ners­avond van maan­dag maat­ge­vend is, dan heb­ben in­wo­ners van Wij­de­me­ren er wei­nig ver­trou­wen in dat de frac­ties over hun ei­gen scha­duw heen kun­nen sprin­gen voor een goed re­sul­taat. In de ogen van in­wo­ners heeft de raad zich­zelf de af­ge­lo­pen paar jaar ge­bla­meerd. De ver­deeld­heid was tot nu toe te groot om in­druk te ma­ken op de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Twee­maal deed Jan Ver­brug­gen (CDA) een po­ging con­sen­sus te be­rei­ken. Bei­de ke­ren zag hij zijn in­span­nin­gen op niets uit­lo­pen. Gert Zagt (De Lo­ka­le Par­tij) for­ceer­de eer­der dit jaar wel een soort eens­ge­zind­heid, maar dat was met een voor­stel dat alle an­de­ren te bar von­den: breed draag­vlak dus niet voor maar te­gen iets. De jong­ste po­ging deed Joost Boer­mans (D66) eind sep­tem­ber met een ver­kla­ring na­mens al­len be­hal­ve On­af­han­ke­lijk Li­be­raal (O-Lib). Maar toen elke frac­tie daar­na een kort sta­te­ment af­leg­de, spron­gen de po­li­tie­ke kik­kers weer naar alle kan­ten uit de krui­wa­gen.

Van­avond zijn ze­ker twee mo­ties te voor­zien om het tij op de val­reep als­nog te ke­ren. Be­gin deze week for­mu­leer­de D66 het voor­stel voor een be­stuur­lij­ke fu­sie met in elk ge­val Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren en ho­pe­lijk ook Weesp (al is in­mid­dels dui­de­lijk dat Weesp kiest voor Am­ster­dam). D66 kiest dus voor fu­sie van amb­te­lij­ke ap­pa­ra­ten, maar voor­als­nog met be­houd van ei­gen ra­den en col­le­ges - tot­dat wordt ge­fu­seerd tot één ge­meen­te Gooi en Vecht­streek.

Jan Ver­brug­gen (CDA) zal tot het laatst pro­be­ren steun te krij­gen voor het idee om – met als stip aan de ver­re ho­ri­zon die ene gro­te ge­meen­te – amb­te­lijk te fu­se­ren met in elk ge­val Hil­ver­sum. Ook dan houdt Wij­de­me­ren nog een flin­ke poos een ei­gen raad, wet­hou­ders en bur­ge­mees­ter.

D66 en CDA (sa­men net een meer­der­heid) lij­ken vrij dicht bij el­kaar te zit­ten. Maar de splijt­zwam is dat D66 niet amb­te­lijk wil fu­se­ren met al­leen Hil­ver­sum, ter­wijl het CDA dat nood­ge­dwon­gen toch maar ac­cep­teert.

In­te­res­sant kan de op­stel­ling van PvdA/GroenLinks zijn. Die frac­tie vindt al­ge­he­le fu­sie no­dig, in elk ge­val met Hil­ver­sum. Ze zou wa­ter bij de wijn kun­nen doen en zich aan­slui­ten bij het amb­te­lij­ke fu­sie­voor­stel van co­a­li­tie­ge­noot CDA. Maar sa­men heb­ben ze net geen meer­der­heid. Kun­nen ze op­po­san­ten O-Lib en VVD – die me­nen dat aan sa­men­gaan met Hil­ver­sum niet te ont­ko­men valt – aan hun zij­de krij­gen, dan is er wel een meer­der­heid. Maar dat is een hy­po­the­se met veel 'al­sen'. Als O-Lib, als VVD, als PvdA/GroenLinks. En dan is ook nog de vraag wel­ke veer het CDA voor die steun wil la­ten.

Al met al heeft wel­licht het er­va­ren raads­lid ge­lijk dat te­gen deze krant zei dat de raad 'mis­schien met een klei­ne meer­der­heid' een stand­punt in­neemt. Dan schui­ven Ge­de­pu­teer­de Sta­ten het Wij­de­meer­se 'ge­doe' ter­zij­de en hak­ken ze kno­pen door. Dan wor­den Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum één ge­meen­te waar­in de een op het zand, de an­der op het veen woont. Net Den Haag. Ha­ge­naars (wel­va­rend) op het zand, Ha­ge­ne­zen (min­der geld) op het veen. Dat laat­ste ligt hier wel wat ge­nu­an­ceer­der.

Ro­nald Fris­art

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]