35 tips over vermiste Anne Faber

4 okt.-  De politie heeft na de aandacht voor de vermissing van de Utrechtse Anne Faber in het programma Opsporing Verzocht rond de 35 tips binnen gekregen, meldt de Telegraaf.  Volgens een woordvoerder van de politie zit er een aantal tips tussen die de moeite waard zijn om verder uit te zoeken. „Er zit wellicht iets tussen waar we wat aan hebben”, zei de woordvoerder tegen het NOS Radio 1 Journaal.  Bron: Telegraaf

 

Misdrijf of toch zelfdoding

De kans dat ver­mis­te Anne Fa­ber (25) een on­ge­val heeft ge­had, lijkt na vier da­gen zoe­ken min­der groot. De re­cher­che houdt nu meer re­ke­ning met een mis­drijf en sluit de mo­ge­lijk­heid van zelf­do­ding na­druk­ke­lijk niet uit.
Dat zegt woord­voer­der Bern­hard Jens in een uit­ge­brei­de toe­lich­ting op de zaak. Die ziet er van be­gin af aan 'slecht' uit. Anne is niet het type om zo­maar te ver­dwij­nen, kreeg de po­li­tie van fa­mi­lie en be­ken­den te ho­ren. Ze is juist ie­mand met een groot ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Het feit dat ze op haar niet bijs­ter spor­tie­ve opoe­fiets be­zig was met een fik­se fiets­tocht (van­uit haar wo­ning in de Utrecht­se wijk Rijns­weerd via Hol­land­sche Ra­ding naar in elk ge­val Baarn) is vol­gens haar moe­der op zich niet ver­ont­rus­tend. Anne fiets­te wel va­ker een eind.

Blik­sem

,,Als er spra­ke was van een on­ge­val, had­den we in­tus­sen op z’n minst haar fiets wel er­gens aan­ge­trof­fen. Daar­voor heb­ben we nu wel uit­ge­breid ge­noeg ge­zocht'', zegt Jens. ,,Maar het kan nog steeds. Dat ze door de blik­sem is ge­trof­fen, is aan­ge­re­den of zelf on­der­uit ging. We slui­ten geen en­kel sce­na­rio uit.’’

Be­kend is in­mid­dels dat An­ne's te­le­foon vrij­dag­avond rond half acht voor het laatst con­tact had met een zend­mast in de buurt van het Ber­ken­laan­tje in na­tuur­ge­bied de Soes­ter Dui­nen. Daar zocht de po­li­tie gis­ter­mid­dag op­nieuw, dit keer met ze­ker acht speur­hon­den. Jens: ,,Ook al vin­den we het toe­stel, het is niet ge­zegd dat zij dan on­der die­zelf­de boom ligt.’’

Dat de Utrecht­se slacht­of­fer werd van een mis­drijf is nu waar­schijn­lij­ker. Haar vriend merkt rond tien voor acht dat ze zijn whats­app-be­richt­je niet leest. Het is mo­ge­lijk dat een on­be­ken­de haar te­le­foon uit­zet­te - wat al vol­doen­de is om het con­tact met het net­werk te ver­bre­ken - de bat­te­rij er­uit haal­de of het ding ver­niel­de. Jens: ,,Ze kan daar­na in een auto naar Lim­burg zijn ge­zet, te­gen haar wil. We we­ten het niet.’’

Ze­den­de­lin­quen­ten

'Bij­na stan­daar­d' is vol­gens Jens dat de re­cher­che in dit soort ge­val­len checkt wel­ke ver­oor­deel­de ze­den­de­lin­quen­ten er in de buurt wo­nen. ,,Doen we ook met voor­ma­li­ge boef­jes.’’ Vrou­wen en meis­jes waar­schu­wen de bos­sen bij Baarn en Soest te mij­den, daar­voor is het vol­gens de po­li­tie 'echt te vroe­g'. Jens: ,,We we­ten nog he­le­maal niet wat er is ge­beurd. Het bos is al sinds jaar en dag don­ker en on­door­zich­tig. Men­sen moe­ten al­tijd om hun vei­lig­heid den­ken.’’

Voor de re­cher­che is het sce­na­rio van zelf­do­ding op dit mo­ment net zo re­a­lis­tisch als dat van een mis­drijf in welk vorm ook. ,,Er zijn wel meer ge­val­len be­kend waar­bij fa­mi­lie en be­ken­den het to­taal niet za­gen aan­ko­men. Denk aan de zaak-Da­scha in Hil­ver­sum. Hoe je het ook wendt of keert, zij is uit­ein­de­lijk zélf voor de trein gaan staan. De re­gen­bui die Anne op haar hoofd kreeg kan aan­lei­ding zijn ge­weest een stil plek­je te zoe­ken er­gens diep in het bos en er een ein­de aan te ma­ken.’’

Ma­re­chaus­se

Ook gis­te­ren wa­ren er zoek­ac­ties bij Baarn. Op ini­ti­a­tief van de fa­mi­lie van Anne trok­ken op­nieuw ruim veer­tig vrij­wil­li­gers de bos­sen in tus­sen Baarn en Lage Vuur­sche. Zij kre­gen net als maan­dag steun van de po­li­tie en de Ko­nink­lij­ke Ma­re­chaus­see, die bij Pa­leis Soest­dijk een on­der­ko­men heeft.

De po­li­tie stuur­de agen­ten langs de deur bij wo­nin­gen aan de Hil­ver­sum­se­straat­weg. Die wa­ren voor­al op zoek naar ca­me­ra's die ook het fiets­pad en de weg be­strij­ken. Za­ter­dag was de eer­ste zoek­ac­tie, toen zet­te de po­li­tie een he­li­kop­ter in om het ge­bied rond de krui­sing waar Anne de in­mid­dels be­ken­de ver­re­gen­de sel­fie maak­te - haar laat­ste te­ken van le­ven. Zon­dag zoch­ten der­tig agen­ten op mo­to­ren en po­li­tie­bi­kes de pa­den af die Anne mo­ge­lijk heeft ge­no­men. Dit le­ver­de niets op.

Het me­ter voor me­ter uit­kam­men van een be­paald stuk bos, bij­voor­beeld met hulp van de­fen­sie, is voor­als­nog niet aan de orde. Jens: ,,Voor echt gróóts zoe­ken moe­ten we eerst een con­cre­te­re aan­lei­ding heb­ben.’’

Er wordt mas­saal mee­ge­dacht, merkt de po­li­tie. Gis­ter­mid­dag wa­ren er al meer dan drie­hon­derd tips bin­nen, voor­al over An­ne's fiets. Lang niet alle tips zijn ade­quaat. De po­li­tie noemt hand­rem­men en een rode stic­ker op het ach­ter­spat­bord als op­val­len­de ken­mer­ken. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Nathanael Fidder
Ga terug

Publicatie datum: 4-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]